Här är Ip­ho­neny­he­ter­na som kan kom­ma un­der da­gens pre­sen­ta­tion

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

mås­te att App­le upp­da­te­rar dis­play­en. Fö­re­ta­get var ti­digt med högupp­lös­ta va­ri­an­ter i te­le­fo­ner men har se­dan dess bli­vit om­sprung­et fle­ra gång­er av kon­kur­ren­ter­na. Vill App­le kom­ma ikapp de bäs­ta be­hö­ver den nya te­le­fo­nen upp­fyl­la 4K-upp­lös­ning. Om al­la nya te­le­fo­ner får det är tvek­samt.

nya te­le­fo­ner. De se­nas­te ryk­te­na se­dan hel­gen gör näm­li­gen gäl­lan­de att vi kom­mer få se, in­te ba­ra en, ut­an tre nya Ip­ho­nes; Ip­ho­ne 8, Ip­ho­ne 8 Plus och Ip­ho­ne X.

I kod som läckt ut från di­ver­se håll på­stås att Ip­ho­ne X – den nya topp­mo­del­len – kom­mer att in­ne­hål­la en form av an­sikt­s­i­gen­kän­ning. Det ska, en­ligt ryk­te­na, helt er­sät­ta touch id som bi­o­met­risk iden­ti­fi­e­ring och i lin­je med fö­re­gång­a­ren he­ta fa­ce id.

Kom­mer du kun­na hål­la upp ett fo­to­gra­fi fram­för te­le­fo­nen och lu­ra den?

Nej, tyd­li­gen ska tek­no­lo­gin va­ra mer avan­ce­rad än så, för­stås. Vi pra­tar nå­gon form av 3D-ka­me­ra.

som tror att touch id kom­mer le­va vi­da­re (kanske rent av i äpp­let på te­le­fo­nens bak­si­da), men ihär­di­ga ryk­ten gör gäl­lan­de att det va­rit för svårt att byg­ga den nya hel­täc­kan­de skär­men och sam­ti­digt in­kor­po­re­ra en fin­gerav­tryckslä­sa­re.

Kon­kur­ren­ter­na har haft tråd­lös ladd­ning länge, App­le ver­kar in­te ha brytt sig.

Men den här gång­en på­stås det bli av. Det är kanske kul, men åter­i­gen hand­lar det ba­ra om att springa ikapp de and­ra till­ver­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.