10 miss­tänks för grupp­våld­täkt

KAN VA­RA SÅ MÅNGA SOM 20 IN­BLAN­DA­DE – GÄRNINGSMÄN GREPS EF­TER 10 MÅ­NA­DER: »IN­TE HAFT RE­SUR­SER«

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - karl.hen­rics­son@metro.se

Först tio må­na­der ef­ter att grupp­våld­täk­ten ägt rum greps de miss­tänk­ta gär­nings­män­nen – trots att fle­ra iden­ti­fi­e­rats. »Po­li­sen har in­te haft re­sur­ser­na att ar­be­ta med ären­det fullt ut«, sä­ger åkla­ga­re Mar­kus Hank­kio.

Brott. Tio män miss­tänks för en grupp­våld­täkt mot en kvin­na i 30-års­ål­dern. Över­grep­pet ska ha ge­nom­förts i Bot­kyr­ka i au­gusti för­ra året, men de miss­tänk­ta greps först i som­ras – trots att fle­ra re­dan var iden­ti­fi­e­ra­de.

»Dessvär­re har man från po­li­sens si­da haft myc­ket an­nat att gö­ra och har in­te haft re­sur­ser­na att ar­be­ta med ären­det«, sä­ger åkla­ga­re Mar­kus Hank­kio.

Våld­täk­ten på­gick un­der fle­ra tim­mar i Bot­kyr­ka kom­mun, en­ligt off­ret – en kvin­na i 30-års­ål­dern.

– Den har ge­nom­förts i ett all­mänt ut­rym­me, men jag vill in­te gå in på de­tal­jer. Kvin­nan lar­ma­de själv ef­teråt, sä­ger åkla­ga­re Mar­kus Hank­kio, som le­der för­un­der­sök­ning­en.

– Tio män är miss­tänk­ta för grov våld­täkt. Sen finns det per­so­ner bland de tio som in­te nöd­vän­digt­vis be­hö­ver ha va­rit del­ak­ti­ga i det sex­u­el­la ut­an det kan bli frå­gan om med­hjälp istäl­let.

Kvin­nans mål­sä­gan­de­bi­trä­de, ad­vo­kat Eli­sa­beth Mas­si Fritz, skri­ver i ett mejl till Metro:

»Det hand­lar om en fruk­tans­värd våld­täkt som lett till ett myc­ket svårt tor­tyr­lik­nan­de trau­ma för min kli­ent. Det här är ett av de svå­ras­te våld­täkts­mål som jag stött på un­der mi­na 26 verk­sam­ma år«.

Våld­täk­ten

ge­nom­för­des un­der en kväll i mit­ten av au­gusti för­ra året, en­ligt kvin­nan. Men först i mit­ten av ju­ni i år kun­de de förs­ta miss­tänk­ta gär­nings­män­nen gri­pas. Trots att po­li­sen ha­de säk­rat spår som kun­de mat­chas vid NFC, Na­tio­nellt fo­ren­siskt cent­rum.

– Det är långa hand­lägg­nings­ti­der hos NFC och det drog ut på ti­den. Un­der sen­hös­ten 2016 fick man träff på någ­ra per­so­ner ef­ter att ha jäm­fört pro­ver från våld­täk­ten med DNA-pro­fi­ler i si­na re­gis­ter, sä­ger Mar­kus Hank­kio.

– Dessvär­re har man från po­li­sens si­da haft myc­ket an­nat att gö­ra och har in­te haft re­sur­ser­na att ar­be­ta med ären­det fullt ut för­rän nu mot vår­kan­ten. Se­dan tog man ett an­tal per­so­ner i ju­ni.

Kun­de man in­te gri­pa miss­tänk­ta för grov våld­täkt på ett drygt halv­år på grund av re­surs­brist?

– Jo, men sam­ti­digt har mål­sä­gan­dens häl­so­till­stånd in­te va­rit det bäs­ta hel­ler. Hon har ock­så be­hövt li­te tid på sig för att kom­ma till­rät­ta med det här. Sen har po­li­sen un­der ti­den ar­be­tat med att få fram yt­ter­li­ga­re miss­tänk­ta. Det är all­tid bra att ha yt­ter­li­ga­re per­so­ner att hö­ra miss­tänk­ta mot, sä­ger Mar­kus Hank­kio.

»Vi vet att det finns fler per­so­ner som har va­rit på plat­sen.«

Mar­cus Han­ko le­der för­un­der­sök­ning­en som har gjort fram­steg se­dan au­gusti i fjol då kvin­nan själv an­mäl­de att hon bli­vit våld­ta­gen i »ett all­mänt ut­rym­me«.

I mit­ten av

ju­ni an­hölls fy­ra män, mel­lan 18 och 24 år gam­la, miss­tänk­ta för grov våld­täkt. Tre av män­nen häk­ta­des och un­der som­ma­ren del­gavs

yt­ter­li­ga­re fem män miss­tan­ke om brott. Så sent som i för­ra vec­kan del­gavs en ti­on­de man miss­tan­ke om in­bland­ning i grupp­våld­täk­ten. En­ligt upp­gif­ter till

Metro, från en käl­la med in­syn i ut­red­ning­en, kan dock upp till 20 per­so­ner ha del­ta­git i grupp­våld­täk­ten. Men i nu­lä­get sö­ker po­li­sen in­te ef­ter yt­ter­li­ga­re miss­tänk­ta.

– Nej, men vi vet att det finns fler per­so­ner som har va­rit på plat­sen. Men de per­so­ner­na finns det i nu­lä­get ing­en möj­lig­het att iden­ti­fi­e­ra vil­ka de är, sä­ger Mar­kus Hank­kio.

Vis­sa av de miss­tänk­ta har be­rät­tat att de kän­ner

»Det här är ett av de svå­ras­te våld­täkts­mål som jag stött på un­der mi­na 26 verk­sam­ma år.« Eli­sa­beth Mas­si Fritz fö­re­trä­der kvin­nan som har fått »tor­tyr­lik­nan­de trau­ma« ef­ter grupp­våld­täk­ten.

varand­ra, men ing­en av dem ska ti­di­ga­re ha haft nå­gon kopp­ling till off­ret.

– De miss­tänk­ta har li­te oli­ka in­ställ­ning till vad som har hänt, men al­la för­ne­kar brott, sä­ger Mar­kus Hank­kio, som in­te vill be­rät­ta var­för kvin­nan be­fann sig på plat­sen.

Fle­ra av de miss­tänk­ta är se­dan ti­di­ga­re döm­da för brott.

Åtal gäl­lan­de den miss­tänk­ta grupp­våld­täk­ten vän­tas kom­ma i ok­to­ber.

– Utred­nings­ti­den är satt till den 21 sep­tem­ber, men fler åt­gär­der kvar­står. Där­ef­ter kom­mer det nog ta yt­ter­li­ga­re nå­gon vec­ka, sä­ger Mar­kus Hank­kio.

Karl Enn Hen­rics­son

FO­TO: SKÄRMDUMP/GOOGLE

I fjol ut­sat­tes en kvin­na för ett över­grepp som kan ha haft så många som 20 in­blan­da­de. Re­surds­brist hos po­li­sen gjor­de att gri­pan­den dröj­de näs­tan ett år, trots iden­ti­fi­e­ra­de miss­tänk­ta. To­talt kan så många som 20 per­so­ner va­ra in­blan­da­de i brot­tet. I nu­lä­get har tio män del­gi­vits miss­tan­ke om grov våld­täkt.

FO­TO: ELI­SA­BETH OHLSON WAL­LIN

Eli­sa­beth Mas­si Fritz be­rät­tar att hen­nes kli­ent är svårt trau­ma­ti­se­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.