Re­do för hös­tens även­tyr med plagg som är snyg­ga och­prak­tis­ka

Fri­lufts­liv. ”Ut på tur – ald­rig sur”, är nu­me­ra ett väl­känt be­grepp och visst lig­ger det någon­ting i det? Stil­säk­ra funk­tions­klä­der har ald­rig va­rit tren­di­ga­re och nu är vi många som in­te ba­ra är på jakt ef­ter sol och bad på se­mestern – ut­an även även­tyr

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - CAS­SAND­RA LUNDGREN Cas­sand­ra Lundgren Mo­de­re­dak­tör mo­de@metro.se @met­ro­mo­de.se

Vi vill klätt­ra i berg, ga­lop­pe­ra un­der vat­ten­fall, hop­pa från stup (helst med nå­gon typ av fall­skärm på ryg­gen), sim­ma med del­fi­ner och vand­ra ge­nom skog, djung­el och mark – på vår fri­tid.

Des­sa ak­ti­vi­te­ter krä­ver ge­men­samt klä­der som hål­ler ovä­der på av­stånd. Men funk­tions­klä­der be­hö­ver in­te in­ne­bä­ra att vi tum­mar på sti­len – sna­ra­re tvärtom.

In­för hös­tens även­tyr un­der bar him­mel är vi på jakt ef­ter skö­na plagg som skyd­dar mot di­ver­se vä­der som snål­blåst, ky­la, sol och regn. Vi har där­för sökt runt på in­ter­net och i bu­ti­ker ef­ter snyg­ga nyc­kel­plagg som fix­ar även­ty­ret.

Och det spe­lar ing­en roll om du är på jakt ef­ter en skön, vind­tät jac­ka att ha un­der mor­gon­pro­me­na­den i höst el­ler om du le­tar ef­ter grym­ma vand­rings­käng­or in­för er­öv­ring­en av näs­ta bergs­topp. Fri­lufts­klä­der går att bä­ra i många sam­man­hang och gör li­vet mer ak­tivt – och myc­ket ro­li­ga­re.

På met­ro­mo­de.se hit­tar du fri­lufts­klä­der för hös­tens al­la till­fäl­len. Från stil­sä­kert un­der­ställ och den per­fek­ta flee­ce­trö­jan, till skal­jac­kan som tar var­je vind­pust och det kanske vik­ti­gas­te av allt – den spor­ti­ga ryggsäc­ken. Den som ger plats åt tu­rens höjd­punkt – mat­säc­ken! Mer om hös­tens hip­pa fri­lufts-trend på: met­ro­mo­de.se/mo­de.

Svea, 2 499 kr

Salo­mon 1 800 kr.

Nor­rø­na, 349 kr.

Icebrea­ker, 359 kr

So­to­qvistF­lee­ce, 1 495kro­nor Hag­löfs, 579 kr

Fjäll­rä­ven, 4 999 kr

Hel­ly Han­sen, 1 499 kr

Salo­mon, 1 700 kr.

Nor­rø­na, 2499 kr

Pa­ta­go­nia, 1 350 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.