Af­ter Dark tar far­väl av fan­sen med glit­ter och gla­mour

Show. Det blir glit­ter och gla­mour i Af­ter Dark-an­da när grup­pen tar far­väl av fan­sen. – Jag har in­te rik­tigt be­stämt ifall jag ba­ra ska sit­ta hem­ma och dric­ka kaf­fe res­ten av li­vet som pen­sio­när, sä­ger Chris­ter Lin­darw.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

I över 40 år har Af­ter Dark sho­wat i tv, på kro­gar och på tur­né. Den 14 sep­tem­ber är det pre­miär för av­slut­nings­sho­wen »This is it« på Oscarste­a­tern i Stock­holm, se­dan läg­ger grup­pen klack­skor­na på hyl­lan. El­ler?

– Jag tror in­te att jag kän­ner mig fär­dig med att stå på scen. I nå­gon form kom­mer jag nog att sho­wa och upp­trä­da men om det blir nå­gon mind­re va­ri­ant av Af­ter Dark el­ler om det blir i nå­got an­nat sam­man­hang har jag in­te fun­de­rat på rik­tigt än, sä­ger grup­pens front­man Chris­ter Lin­darw.

Hur det än blir är den 16 de­cem­ber slut­da­tum för »This is it« som un­der hös­ten 2016 sål­de ut Ron­do i Gö­te­borg och se­dan drog på ut­såld Sve­ri­ge­tur­né.

– Jag har in­te rik­tigt ta­git in att det kanske är den sista stor­slag­na sho­wen jag gör. Jag skju­ter det fram­för mig. Det är all­tid sorg­ligt att läg­ga ned en pro­duk­tion men nu blir det li­te ex­tra sorg­ligt.

När Af­ter Dark in­tar Oscarste­a­terns scen ut­lo­vas det som Chris­ter Lin­darw tyc­ker kän­ne­teck­nar Af­ter Dark – glit­ter, gla­mour, kläd­by­ten, kän­dis­pa­ro­di­er och ett högt tem­po.

–Vi kom­mer gö­ra en jät­te­fin hyll­ning till Las­se Flinck­man. I he­la den här glit­ter- och gla­mour­värl­den så finns det all­var och djup, sä­ger han.

Se­dan slock­nar strål­kas­tar­na för grup­pen som en­ligt kri­ti­ker och Chris­ter Lin­darw själv be­tytt myc­ket för Shows­ve­ri­ge. När de 1980 sat­te upp »För­för Sve­ri­ge i ti­den« på Ham­bur­ger Börs ha­de de rök­ma­ski­ner, kon­fet­ti, och rör­li­ga lam­por i ta­ket.

– Jag vet att vi skräm­de ski­ten ur många ar­tis­ter då vi höj­de rib­ban på krogsho­wer. Vi ha­de myc­ket sa­ker som inga an­vänt förr. Det kan jag va­ra li­te stolt över, att vi sat­te li­te blåslam­pa i rö­ven på al­la and­ra.

Grup­pen ba­na­de ock­så

in­di­rekt väg för en ac­cep­tans av gaykul­tur bland »van­li­ga Svens­sons« re­dan un­der 70-ta­let och hjälp­te till att öpp­na en del gar­de­robs­dör­rar ute i lan­det, me­nar Chris­ter Lin­darw.

– Vi lev­de i en tid där det var gans­ka ta­bu med gla­mour och färg. Allt var så jäv­la trå­kigt där ett tag så vi var väl en färg­klick som folk ha­de sak­nat och tyck­te var kul. Se­dan var det en ny­het med kil­lar som upp­träd­de som tje­jer, det var en spän­ning i det som folk tyck­te var kitt­lan­de, sä­ger han.

»Det är all­tid sorg­ligt att läg­ga ner en pro­duk­tion men nu blir det li­te ex­tra sorg­ligt.« Chris­ter Lin­darw om att gö­ra en sista Af­ter Darkshow.

»I två tred­je­de­lar av mitt liv har jag hål­lit på med det här. Det är min, Ro­ger Jöns­son och Las­se Flinck­mans ska­pel­se«, sä­ger Chris­ter Lin­darw. FO­TO: HEN­RIK MONT­GO­ME­RY/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.