»Det är dags att re­ge­ring­en slu­tar vil­se­le­da om LSS«

Re­ge­ring­en häv­dar att den vär­nar LSS och as­si­stan­s­er­sätt­ning­en och att LSS ska ga­ran­te­ra per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning det stöd de be­hö­ver. I verk­lig­he­ten är det näs­tan 1 200 fär­re som har as­si­stans i dag jäm­fört med när re­ge­ring­en till­träd­de, skri­ver

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - MA­RIA PERSDOTTER, FÖR­BUNDS­ORD­FÖ­RAN­DE I RBU HEN­RIK PETRÉN, GENERALSEKRETERARE I RBU

LSS, la­gen om stöd och ser­vice till vis­sa funk­tions­hind­ra­de, är på väg att mon­te­ras ned. Fram­för allt är den per­son­li­ga as­si­stan­sen i kris. I RBU får vi dag­li­gen sam­tal och mail från för­tviv­la­de för­äld­rar till barn med funk­tions­ned­sätt­ning, som an­ting­en fått as­si­stan­sen in­dra­gen el­ler fått av­slag på sin an­sö­kan.

En el­ler bå­da för­äld­rar­na tving­as slu­ta job­ba för att ta hand om bar­net, ut­an er­sätt­ning. Eko­no­min slås i spill­ror, sys­ko­nen far il­la och för­äld­rar­na knäcks.

Kri­ti­ken är med

rät­ta hård mot re­ge­ring­en som på sin hem­si­da för­sö­ker tys­ta kri­ti­ker­na med en rad vil­se­le­dan­de på­stå­en­den.

Bland an­nat skri­ver re­ge­ring­en att den LSSut­red­ning som till­satts ska få till stånd mer än­da­måls­en­li­ga in­sat­ser i LSS, att la­gen ska främ­ja jäm­li­ka lev­nads­vill­kor och full del­ak­tig­het. Men fak­tum är att en av ut­red­ning­ens hu­vud­upp­gif­ter är att spa­ra peng­ar i per­son­lig as­si­stans, en av de all­ra vik­ti­gas­te in­sat­ser­na för barn och vux­na med funk­tions­ned­sätt­ning.

Så här står

det i ut­red­nings­di­rek­ti­vet: ”För­stärkt kva­li­tet, träff­sä­ker­het, hel­hets­syn och mång­fald i de stödin­sat­ser som LSS om­fat­tar ska fi­nan­sie­ras med be­spa­ring­ar in­om as­si­stan­s­er­sätt­ning­en. [ .... ] Med hän­syn till kraf­ti­ga kost­nads­ök­ning­ar in­om as­si­stan­s­er­sätt­ning­en be­hö­ver även yt­ter­li­ga­re be­spa­ring­ar gö­ras.”

Re­ge­ring­en häv­dar ock­så att den vär­nar LSS och as­si­stan­s­er­sätt­ning­en och att LSS ska ga­ran­te­ra per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning det stöd de be­hö­ver och att de själ­va ska kun­na på­ver­ka vil­ket stöd det är.

I verk­lig­he­ten är det näs­tan 1 200 fär­re som har as­si­stans i dag jäm­fört med när re­ge­ring­en till­träd­de. Ba­ra un­der det se­nas­te året har an­ta­let mins­kat med näs­tan två per­so­ner per dag.

Re­ge­ring­en har ock­så fått kri­tik för att För­säk­rings­kas­san nu­me­ra gör be­tyd­ligt hår­da­re be­döm­ning­ar när män­ni­skor an­sö­ker om as­si­stans.

På re­ge­ring­en.se vill man ska­ka av sig det an­sva­ret ge­nom att hän­vi­sa till att För­säk­rings­kas­san ba­ra föl­jer dom­stols­be­slut.

Men an­sva­ret är re­ge­ring­ens.

I sitt re­gle­rings­brev till För­säk­rings­kas­san 2016 gavs upp­dra­get att bry­ta ut­veck­ling­en av an­ta­let as­si­stan­stim­mar och det är pre­cis vad myn­dig­he­ten har gjort. Re­ge­ring­en häv­dar att kost­na­der­na för as­si­stan­s­er­sätt­ning­en näs­tan för­dubb­lats de se­nas­te åren. Men in­te hel­ler det­ta stäm­mer. Den fak­tis­ka kost­nads­ut­veck­ling­en är in­te alls så stor om man tar hän­syn till för­änd­ra­de fak­tor­kost­na­der.

Bengt Wes­ter­berg har i en färsk rap­port på ett myc­ket tyd­ligt sätt vi­sat att, med de för­änd­ra­de fak­tor­kost­na­der­na (främst lö­ner till per­son­li­ga as­si­sten­ter) och den all­män­na stan­dard­ut­veck­ling­en i sam­häl­let, så är da­gens kost­nad för as­si­stan­s­er­sätt­ning­en näs­tan ex­akt sam­ma som för tio år se­dan.

Det är dags att re­ge­ring­en, i stäl­let för att spri­da nya dim­ri­då­er, tar män­ni­skors oro på all­var. RBU krä­ver: 1. Ett ome­del­bart nödstopp för in­drag­na as­si­stans­be­slut. Ge För­säk­rings­kas­san nya di­rek­tiv.

2. Be­ho­ven ska sty­ra, in­te snä­va be­spa­ring­ar.

FO­TO: JA­NE­RIK HEN­RIKS­SON/TT

Ma­ria Persdotter, ord­fö­ran­de för RBU, vid en ma­ni­fes­ta­tion ar­ran­ge­rad på in­ter­na­tio­nel­la funk­tions­hin­ders­da­gen för­ra året. På da­gens Metro De­batt upp­ma­nar hon och Hen­rik Petrén, generalsekreterare i RBU, re­ge­ring­en att ta män­ni­skors oro om LSS på all­var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.