Stu­den­ter an­mä­ler dej­tingsaj­tens re­klam

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - LINNEA JO­HANS­SON linnea.jo­hans­son@metro.se JO­HAN WIKÉN jo­han.wi­ken@metro.se

Brott. Dej­tingsaj­ten upp­ma­nar stu­den­ter att ”dej­ta en su­gar dad­dy” för att slip­pa stu­di­elån. Nu har den kri­ti­se­ra­de re­klam­kam­pan­jen an­mälts tolv gång­er till Re­kla­mom­buds­man­nen.

Unga kvin­nor loc­kas in i su­gar­dej­ting-värl­den med löf­ten om en värld fylld av ”di­a­man­ter, cham­pagne och shop­pingrun­dor”. Men i Metros gransk­ning av saj­ten Rich me­et beau­ti­ful kun­de vi be­rät­ta om en an­nan verk­lig­het. Fle­ra kvin­nor be­rät­ta­de om hur de över­ta­la­des och pres­sa­des till sex i ut­byte mot peng­ar. Nå­got som fick dem att må psy­kiskt då­ligt.

En­ligt ad­vo­ka­ten Le­na Feuk är det som fö­re­går på saj­ten ”snubb­lan­de nä­ra sex­köp he­la ti­den”.

Ef­ter vår gransk­ning pa­u­sa­de Rich me­et beau­ti­ful den kri­ti­se­ra­de re­klam­kam­pan­jen, men snart var de i gång igen. I går ha­de Re­kla­mom­buds­man­nen ta­git emot tolv an­mäl­ning­ar mot saj­ten.

– Många har an­mält att det här skul­le kun­na hand­la om kopp­le­ri. Det lig­ger ut­an­för vårt pröv­nings­om­rå­de, då får man vän­da sig till po­li­sen. Vi prö­var in­ne­hål­let i re­kla­men, in­te pro­duk­ter el­ler tjäns­ter i sig, sä­ger re­kla­mom­buds­man­nen Eli­sa­beth Trot­zig.

Bland de som an­mält re­klam­kam­pan­jen finns stu­dent­kå­ren vid Chal­mers i Gö­te­borg. Det­ta ef­ter att re­klam­skyl­tar ställts upp vid uni­ver­si­te­tet.

– Det var star­ka re­ak­tio­ner från stu­den­ter som in­te tyck­te att det här hör­de hem­ma på Chal­mers, att det här rik­tar sig till stu­den­ter på ett fel­ak­tigt sätt, sä­ger kå­rord­fö­ran­de Karl Tol­ler till Sve­ri­ges ra­dio P4 Gö­te­borg.

Metro skrev den 5 sep­tem­ber om den kri­ti­se­ra­de su­gar­dej­tingsaj­ten Rich me­et Beau­ti­ful.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.