Tvek­sam­ma kri­te­ri­er för freds­pri­set

Metro Sweden (Stockholm) - - Onsdag Med Metro - RO­LAND POIRIER MARTINSSON Fi­lo­sof & för­fat­ta­re

No­bel­pris­kom­mit­tén för freds­pri­set ta­lar in­te gär­na om går­da­gen. Ba­rack Oba­ma fick pri­set in­nan Michel­le hun­nit väl­ja gar­di­ner till Vi­ta Hu­set. Se­na­re an­vän­de han drö­na­r­at­tac­ker mot ter­ro­ris­ter och dö­da­de ett okänt an­tal ci­vi­la.

Al Go­re fick freds­pri­set för en teck­nad film. Ak­ti­vis­tis­ka ate­is­ter har rik­tat så­dan kri­tik mot Mo­der The­re­sa, slum­mens hel­gon, att den väns­tervrid­na no­bel­pris­kom­mit­tén nog kom­mit nä­ra själv­kri­tik. Att Yas­sir Ara­fat spons­ra­de ter­ro­rism vif­tas dä­re­mot bort. Hur man ser på Hen­ry Kis­sing­er vet jag in­te men vad man än tyc­ker om Vi­et­nam­kri­get är det svårt att as­so­ci­e­ra själ­va ut­fö­ran­det med fred.

Syd­ko­re­as för­re pre­si­dent Kim Dae-jung pri­sa­des för för­hand­ling­ar med Nord­ko­rea. Se­na­re vi­sa­de det sig att han gett dik­ta­torn Kim Jong-il hund­ra­tals mil­jo­ner dol­lar i mu­tor.

Att änd­ra sig un­der gal­gen är ock­så en väg att få pri­set. När An­drej Sacha­rov in­såg att vä­te­bom­ben han va­rit med att ut­veck­la kun­de va­ra far­lig äg­na­de han sitt liv åt att hind­ra kärn­va­pen­k­rig. Syd­af­ri­kas pre­si­dent F W de Klerk fick pris för av­skaf­fan­det av det apart­heid­sy­stem un­der vil­ket han gjort kar­riär. The­o­do­re Roo­se­velt, en ly­san­de pre­si­dent, fick pri­set för med­lingsin­sat­ser men var över­ty­gad an­häng­a­re av våld som po­li­tiskt verk­tyg.

I dag är freds­pri­set åter ak­tu­ellt. Bur­mas le­da­re Aung San Suu Kyi fick det för mot­stånd till mi­li­tär­jun­tan som sat­te hen­ne i hu­sar­rest. Att hon val­de ic­ke-våld var dock in­te av mo­ra­lis­ka skäl. Hon såg det som mest ef­fek­tivt. Det märks i dag, när hon ger lan­dets mus­lims­ka mi­no­ri­tet skul­den för de grym­he­ter hon ut­sät­ter den för.

Hjäl­tar får ga­tor upp­kal­la­de ef­ter sig ef­ter sin död, som en sä­ker­hets­åt­gärd. No­bel­pris­kom­mit­téns sen­sa­tio­na­lism tillå­ter in­te så­dan lång­sam­het. Kri­te­ri­et tycks va­ra me­di­alt ge­nom­slag för gran­di­o­sa öns­ke­dröm­mar.

Jag har tre möj­li­ga lös­ning­ar. Den förs­ta: Av­skaf­fa pri­set. An­nars: Le­ta i den lil­la värl­den. El­ler: Er­sätt no­bel­pris­kom­mit­tén. Det vo­re svårt ef­tersom va­pen­hand­la­ren Al­fred No­bel fö­re­skrev att Stor­ting­et de­lar ut pri­set. Dess­utom upp­står frå­gan vem som ska de­la ut det i stäl­let. Då sä­ger jag som Stig Lars­son; Det kan jag gö­ra.

Tri­umf. Ci­vil­sam­häl­lets tri­umf i sam­band med ka­ta­stro­fer­na i Tex­as och Flo­ri­da. Cen­cur. Goog­les åsikts­cen­sur: att väg­ra er­sätt­ning åt YouTu­be-klipp som in­te går hem i nor­ra Ka­li­for­ni­ens mil­jar­därs kret­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.