Rik­ta­de in sig på »ut­sat­ta kvin­nor«

Tio miss­tänk­ta män. Tio män miss­tänks ha våld­ta­git en kvin­na i 30-års­ål­dern i ett trapp­hus i Fitt­ja. Po­li­sen miss­tän­ker att män­nen rik­ta­de in sig på »sär­skilt ut­sat­ta kvin­nor« – och väd­jar till and­ra som bli­vit ut­sat­ta att hö­ra av sig.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - karl-hen­rics­son@metro.se jo­han.wikén@metro.se

Brott. Män­nen som miss­tänks för grupp­våld­täk­ten i Fitt­ja kan ha ut­satt fler kvin­nor för lik­nan­de över­grepp, en­ligt po­li­sen.

Metro kun­de i går av­slö­ja att po­li­sen ut­re­der en grov våld­täkt som ska ha in­träf­fat i Fitt­ja i Bot­kyr­ka kom­mun i au­gusti för­ra året.

Tio män miss­tänks för den grova våld­täk­ten mot en kvin­na i 30-års­ål­dern, en­ligt åkla­ga­re Mar­kus Hank­kio.

– Det här har hänt i ett all­mänt ut­rym­me i form av ett trapp­hus, i an­slut­ning till käl­la­ren, sä­ger han.

Trots att po­li­sen kun­nat iden­ti­fi­e­ra fle­ra miss­tänk­ta gärningsmän re­dan för­ra året dröj­de det till ju­ni i år in­nan de förs­ta miss­tänk­ta kun­de gri­pas. Or­sa­ken var brist på resurser vid po­li­sen, en­ligt åkla­ga­ren.

Nu miss­tän­ker po­li­sen att det kan fin­nas fler kvin­nor som ut­satts.

»Det har ock­så fram­kom­mit upp­gif­ter som gör att det in­te kan ute­slu­tas att det skett fler över­grepp mot and­ra kvin­nor med lik­nan­de till­vä­ga­gångs­sätt och att man då valt ut sär­skilt ut­sat­ta kvin­nor«, skri­ver po­li­sen i ett press­med­de­lan­de på ons­dags­mor­go­nen.

Po­li­sen vill in­te gå in när­ma­re på vad som me­nas med »sär­skilt ut­sat­ta kvin­nor«. Men de vill kom­ma i kon­takt med per­so­ner som kan ha upp­gif­ter om lik­nan­de hän­del­ser i om­rå­det.

– And­ra kan ha bli­vit ut­sat­ta av sam­ma kon­stel­la­tion av per­so­ner i sam­ma geo­gra­fis­ka om­rå­de, sä­ger Mi­chael Is­dahl på po­li­sens av­del­ning för grova brott i Stock­holm syd.

För när­va­ran­de sit­ter tre män häk­ta­de för den miss­tänk­ta grupp­våld­täk­ten, to­talt är tio per­so­ner miss­tänk­ta.

Men en­ligt upp­gif­ter till Metro un­der tis­da­gen ska runt 20 per­so­ner ha va­rit på plats. Nå­got som be­kräf­tas av po­li­sen Mi­chael Is­dahl.

– Det är fler än de tio miss­tänk­ta som har va­rit på plats, sä­ger han.

Po­li­sen har för­hört fle­ra per­so­ner som kan ha in­for­ma­tion om hän­del­se­för­lop­pet:

– Men jag kan in­te gå in på vad de har sagt. Men det här har skett på en så­dan plats att det finns möj­lig­het för and­ra per­so­ner att kom­ma och se vad som hän­der, sä­ger åkla­ga­ren Mar­kus Hank­kio.

En­ligt kvin­nans mål­sä­gan­de­bi­trä­de, ad­vo­kat Eli­sa­beth Mas­si Fritz, hand­lar det om ”en fruk­tans­värd våld­täkt som lett till ett myc­ket svårt tor­tyr­lik­nan­de trau­ma” för kvin­nan. Ad­vo­ka­ten me­nar att det är ett av de svå­ras­te våld­täkts­mål hon stött på un­der si­na 26 verk­sam­ma år.

Åtal kom­mer att väc­kas un­der hös­ten mot fle­ra av de miss­tänk­ta.

»And­ra kan ha bli­vit ut­sat­ta av sam­ma kon­stel­la­tion av per­so­ner i sam­ma geo­gra­fis­ka om­rå­de« Mi­chael Is­dahl på po­li­sens av­del­ning för grova brott i Stock­holm syd. Han be­kräf­tar att runt 20 per­so­ner kan ha del­ta­git.

En­ligt po­li­sen ska kvin­nan ha träf­fat män­nen vid Fitt­ja cent­rum. I ett när­lig­gan­de trapp­hus sex­u­ellt våld. Po­li­sen ute­slu­ter in­te att att fler kvin­nor kan ska hon se­dan ha bli­vit över­fal­len av ett stör­re an­tal män och ut­satts för myc­ket grovt ha ut­satts på lik­nan­de sätt.

FO­TO: ELI­SA­BETH OHLSON WALLIN

Eli­sa­beth Mas­si Fritz fö­re­trä­der kvin­nan som Metro i går kun­de av­slö­ja har ut­satts för en grupp­våld­täkt av uppe­mot 20 män. »Det här är ett av de svå­ras­te våld­täkts­mål som jag stött på un­der mi­na 26 verk­sam­ma år« sä­ger ad­vo­ka­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.