Li­sa Mag­nus­son: Pö­si­ga pa­ci­fis­ter är bland det värs­ta jag vet

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - LI­SA MAG­NUS­SON Jour­na­list

Nå­got av det värs­ta jag vet är per­so­ner som tror på the sec­ret, allt­så idén att man får allt man vill ha ba­ra man öns­kar det till­räck­ligt myc­ket. Vad de där­med in­di­rekt sä­ger är att ex­em­pel­vis sväl­tan­de krigs­barn ba­ra in­te tänkt till­räck­ligt po­si­tivt. Jag har svårt att fö­re­stäl­la mig nå­got mer bort­skämt pri­vi­le­gi­e­rat. Men de pö­si­ga pa­ci­fis­ter som pro­te­ste­rar mot Au­rora 17 kom­mer bra nä­ra.

Au­rora 17 är den störs­ta svens­ka mi­li­tä­ra öv­ning­en på 20 år. Den ge­nom­förs bland an­nat på Got­land och där mot­mo­bi­li­se­rar nu Mil­jö­par­ti­et, Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv, Väns­ter­par­ti­et, Kom­mu­nis­tis­ka par­ti­et med fle­ra. De fö­re­drar fred. Ja, vem gör in­te det? Det finns ing­et lät­ta­re än att va­ra för fred. Men i verk­lig­he­ten upp­står kon­flik­ter som in­te kan lö­sas ge­nom att nå­gon sträc­ker ut han­den och sä­ger »för­låt, låt oss va­ra vän­ner«. Kon­flik­ter­na kan be­ro på se­kel­gam­malt groll, på ett miss­tag, på pre­stige, på vad som helst.

Och vet ni vil­ka som far mest il­la i krig? Det är in­te sol­da­ter­na, som åt­minsto­ne off­ras stra­te­giskt och blir om­skriv­na som siff­ror. Nej. Det är de ci­vi­la.

För tro ing­et an­nat än att krig fram­för allt är ter­ror mot helt van­li­ga män­ni­skor. Obe­väp­na­de män av­rät­tas. Barn dräps el­ler kid­nap­pas och an­vänds som mänsk­li­ga sköl­dar. Och så är det kvin­nor­na, som våld­tas och hålls som sexsla­var. När histo­ri­en prän­tas ned för­blir de ett oskri­vet ka­pi­tel.

Detta är vad Au­rora 17 övar på att för­sva­ra oss emot. Och Mil­jö­par­ti­et – ett re­ge­rings­par­ti – de­mon­stre­rar allt­så mot detta, mot den svens­ka mi­li­tä­ren. Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv sä­ger att vi bor­de »öva på fred, in­te krig!«. I väns­ter­ma­ga­si­net ETC skri­ver Sti­na Oscar­son: »Om vi övar oss på krig blir vi bra på krig«. Kor­rekt. Och om vi övar oss på för­svar blir vi följakt­li­gen bra på för­svar. Då kan vi be­hål­la fre­den.

Pa­ci­fis­ter­na pra­tar i media om »ne­ut­ra­li­tet« som det en­da rät­ta. Men vi var »ne­utra­la« un­der and­ra världs­kri­get och det bring­a­de var­ken fred el­ler etis­ka ex­tra­po­äng. Och vet ni? Det finns en all­de­les sär­skild hycklar­bänk för dem som tror att de­ras hän­der är re­na ba­ra för att de väg­rar rö­ra vid den smut­si­ga verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.