Så an­vän­der du Fa­ce­book i jobbjak­ten

Fa­ce­book. Om du tar en pa­us från att tag­ga di­na vän­ner i vi­de­os på sö­ta kat­tung­ar kan Fa­ce­book va­ra en platt­form som hjäl­per dig att hit­ta ditt dröm­jobb, en­ligt Ni­na Jans­dot­ter och Ma­rie Hag­berg som dri­ver Nät­verkspod­den. Här är de­ras bäs­ta tips för hur d

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - AN­NA ÅSLUND

1 Gör din pro­fil of­fent­lig

Du mås­te nå ut till fler än ba­ra di­na vän­ner på Fa­ce­book. Om du skri­ver ett in­lägg om att du sö­ker jobb och vill att så många som möj­ligt ska se det kan du gö­ra din pro­fil of­fent­lig. Om du in­te vill gö­ra din pro­fil öp­pen för all­män­he­ten kan du istäl­let gö­ra de in­lägg som är re­le­van­ta för ditt jobb­sö­kan­de of­fent­li­ga, me­dan res­ten är pri­vat.

2 Var spe­ci­fik

Du mås­te ge ditt nät­verk rätt för­ut­sätt­ning­ar för att kun­na hjäl­pa dig. Går du ut på Fa­ce­book med att du sö­ker jobb och ber om hjälp? Ge då tyd­li­ga in­struk­tio­ner kring vil­ket slags jobb du sö­ker, hur du vill job­ba och när du kan bör­ja. Du smal­nar av om­rå­det men det blir sam­ti­digt lät­ta­re för ditt nät­verk att ve­ta var de ska le­ta.

3 An­vänd grup­per

Det finns gott om ni­scha­de ”jobb­sö­kar­grup­per” på Fa­ce­book där du kan nå ut till ar­bets­gi­va­re. Finns det ing­en grupp som pas­sar dig? Star­ta en egen! Det gör dig till en nyc­kel­per­son i bran­schen och du gör re­klam för ditt eget va­ru­mär­ke. Tip­sa även and­ra om jobb du tror skul­le pas­sa dem, då gör de för­hopp­nings­vis sam­ma sak för dig.

4 Var ak­tiv och syn­lig

Följ fö­re­tag du är in­tres­se­rad av att job­ba på.

Dels kan du få in­for­ma­tion om när de sö­ker ny per­so­nal, dels hål­ler du dig upp­da­te­rad om allt som hän­der på fö­re­ta­get.

Ge­nom att gil­la, kom­men­te­ra och de­la fö­re­ta­gets pos­ter kan du även få fö­re­ta­get att upp­täc­ka dig sna­ra­re än tvärt om.

5 Tänk på vad du de­lar

Din kom­mu­ni­ka­tion på Fa­ce­book blir som ett le­van­de cv. Ge­nom din ak­ti­vi­tet i so­ci­a­la me­di­er vi­sar du vem du är och vad du brin­ner för.

In­nan du de­lar el­ler skri­ver nå­got ska du fun­de­ra över hur det kan upp­fat­tas ut­i­från.

Pra­ta ald­rig ne­ga­tivt om fö­re­tag el­ler and­ra jobb du haft.

FO­TO: SHUTTERSTOCK Fa­ce­book är som ett le­van­de cv, me­nar Ni­na Jans­dot­ter och Ma­rie Hag­berg.

Ma­rie Hag­berg och Ni­na Jans­dot­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.