Spe­lar­na som tjä­nat mest ge­nom histo­ri­en

Ame­ri­kansk fot­boll. Att spe­la i NFL, den ame­ri­kans­ka fot­bolls­li­gan, är ett lön­samt yr­kes­val för de få som får chan­sen. Här är de fem ri­kas­te NFL-mil­jar­dä­rer­na nå­gon­sin.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

1 Pey­ton Man­ning 248 mil­jo­ner dol­lar (2,1 mil­jar­der kro­nor)

Pey­ton Man­ning är kanske den bäs­ta quar­ter­bac­ken (QB:n) i mo­dern ame­ri­kansk fot­bolls­hi­sto­ria. Han är ock­så den ri­kas­te. Med 17 år på nac­ken och fy­ra Su­per­bowls (två av des­sa som vin­na­re) så är det svårt att ar­gu­men­te­ra.

Pey­ton har länge va­rit en fli­tig re­klam­man vid si­dan om och har sålt ut sitt namn till spon­so­rer som Ga­to­ra­de, Subway, Buick, DirectTV och Pa­pa John’s Piz­za där han även är en stor de­lä­ga­re. Den­na re­klam­films­bu­si­ness drar in mel­lan 15–20 mil­jo­ner dol­lar per år än i dag. Detta trots att Pey­ton gick i pen­sion 2015 ef­ter att ha vun­nit sin sista Su­per­bowl ti­tel (för Den­ver Bron­cos).

Pey­ton är nu­me­ra en er­fa­ren re­klam­för­säl­ja­re som är bå­de be­kväm fram­för en tv-ka­me­ra och of­ta är orädd för att dri­va med sig själv.

Ryk­tet går att han pla­ne­rar en ny kar­riär som sport­kom­men­ta­tor.

Gör han det till verk­lig­het så kan han läg­ga på 3–5 mil­jo­ner till sin år­li­ga in­komst. Inga barn kom­mer att gå hung­ri­ga i Man­ning-hem­met!

2 Ste­ve Young 200 mil­jo­ner dol­lar (1,7 mil­jar­der kro­nor)

Pen­sio­ne­ra­de quar­ter­bac­ken Ste­ve Young spen­de­ra­de fem långa år på bän­ken som Joe Mon­ta­nas back­up i San Fran­ci­sco 49ers. Men hans chans att få glän­sa kom till slut och han ut­nytt­ja­de den max­i­malt. Young ha­de där­ef­ter en fan­tas­tisk kar­riär och vann tre Su­per­bowls med 49ers in­nan han häng­de upp fot­bolls­do­jjor­na för gott 1999. Smar­ta in­ve­ste­ring­ar, börs­spe­ku­la­tio­ner och fli­tigt med re­klamupp­drag för bland an­nat Bur­ger King, Ga­to­ra­de, All Sport och Visa in­ne­bär att hans för­mö­gen­het väx­er sta­digt än i dag. Ste­ve Young är nu­me­ra fot­bolls­kom­men­ta­tor för ESPN och kan läg­ga till en år­lig lön på dry­ga två mil­jo­ner dol­lar till sitt net­to­vär­de.

3 Tom Bra­dy 180 mil­jo­ner dol­lar (1,5 mil­jar­der kro­nor)

Da­gens i sär­klass bäs­ta ak­ti­va quar­ter­back är Tom Bra­dy. Han har spe­lat 17 sä­song­er för New Eng­land Pat­ri­ots och har nått ofatt­ba­ra nio (9) Su­per­bowls. Fem av des­sa är vins­ter! Bra­dy, som draf­ta­des först i den sjun­de ron­den som den 199:e spe­la­ren vald det året, är hel­ler in­te blyg med att gö­ra re­klam. Hans störs­ta spon­so­rer in­klu­de­rar sport­klä­des­fö­re­ta­get Un­der Ar­mour, Smart Wa­ter och Vu­sa. Yt­ter­li­ga­re 10–15 mil­jo­ner dol­lar rul­lar in från detta var­je år. Bra­dy vi­sar hel­ler inga tec­ken på att sak­ta ned och han vän­tas ha minst 2–3 år kvar på sin kar­riär som Pat­ri­ots QB. Så lägg på ett år­ligt till­skott på drygt 20 mil­jo­ner dol­lar för detta. Om han se­dan kan und­vi­ka en skils­mäs­sa från sin fru, su­per­mo­del­len Gi­selle Bunt­chen, så kan han läg­ga till hen­nes för­mö­gen­het som är mer än dub­belt så stor som hans. Till­sam­mans är Bra­dy-Bunt­chen pa­ret snart mil­jar­dä­rer i dol­lar!

4 John El­way 150 mil­jo­ner dol­lar (1, 275 mil­jar­der kro­nor)

Fö­re detta quar­ter­back för Den­ver Bron­cos (15 sä­song­er) och de­ras nu­va­ran­de Ge­ne­ral Ma­na­ger. Har spe­lat i fem Su­per­bowls och vun­nit två (1997 och 1998). El­way har vi­sat sig va­ra en smart af­färs­man som i dag äger fy­ra ste­ak­house-re­stau­rang­er (El­way’s) och en ked­ja av fram­gångs­ri­ka bil­för­säl­ja­re. i Den­ver Han tar dess­utom fort­fa­ran­de hem en re­spek­ta­bel in­komst på cir­ka tre mil­jo­ner dol­lar per år som Den­ver Bron­cos sit­tan­de ge­ne­ral ma­na­ger. Bli in­te för­vå­nad om El­way blir en fram­ti­da äga­re av ett NFLlag. För­hopp­nings­vis Den­ver Bron­cos.

5 Eli Man­ning 100 mil­jo­ner dol­lar (850 mil­jo­ner kro­nor)

Quar­ter­back för New York Gi­ants. Pey­tons lil­le­bror har vun­nit två Su­per­bowls, li­ka många som sto­re­bror­san. Eli spe­lar fort­fa­ran­de för Gi­ants och tjä­nar drygt 22 mil­jo­ner dol­lar per sä­song, med yt­ter­li­ga­re 15 mil­jo­ner dol­lar i år­lig in­komst från re­klam för spon­so­rer som Toyo­ta, Sams­ung, Ree­bok, Ni­ke, Ga­to­ra­de och Pep­si. Med minst 3–4 år kvar i spe­lar­kar­riä­ren är det ba­ra en tids­frå­ga in­nan Eli bry­ter sig in i mil­jard­klub­ben.

FO­TO: JULIO CORTEZ /AP, JULIE JACOBSON /AP, ANDREW INNERARITY/AP, EUGENE HOSHIKO /AP, ERIC DRAPER /AP, DA­VID J. PHILLIP/AP

FO­TO: IBL

Många ame­ri­kansk fot­boll­spe­la­re har skör­dat fram­gång ock­så vid si­dan av pla­nen – in­te säl­lan ge­nom luk­ra­ti­va re­klam­kon­trakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.