Foo Figh­ters är till­ba­ka

Mu­sik. Foo Figh­ters är till­ba­ka. »Concre­te and gold« är ban­dets förs­ta al­bum ef­ter Da­ve Grohls ben­brott på Ul­le­vi. – Det för­änd­ra­de allt, sä­ger han.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - LINUS BRÄNNSTRÖM/TT

Det stor­säl­jan­de ame­ri­kans­ka rock­ban­det Foo Figh­ters är i Stock­holm för att mark­nads­fö­ra sin nya plat­ta och ge­nom­fö­ra en »hem­lig« spel­ning. Det är de­ras förs­ta Sve­rige­be­sök se­dan den där ju­ni­k­väl­len 2015 då Da­ve Grohl ram­la­de av Ul­le­vis scen, bars ut på bår, gip­sa­des och se­dan åter­vän­de för att slut­fö­ra kon­ser­ten.

Där­ef­ter fort­sat­te världs­tur­nén – ett 60-tal are­na­kon­ser­ter till ge­nom­för­des med Grohl sit­tan­des på en »ga­len tron«.

– Att jag bröt be­net tror jag gav oss än­nu en bar­riär att bry­ta. Om allt ba­ra var lätt he­la ti­den skul­le man bli uttrå­kad.

Foo Figh­ters har på se­na­re år för­sökt ut­ma­na sig un­der skiv­in­spel­ning­ar­na.

– Den här gång­en ha­de jag en idé om att vi skul­le ta det än­nu läng­re. Vi skul­le byg­ga en hel stu­dio på Hol­ly­wood Bowls scen och spe­la in ski­van li­ve in­för 20 000 per­so­ner, sä­ger Da­ve Grohl.

Men i slutän­dan blev nya »Concre­te and gold« nå­got helt an­nat.

– Jag kom på att det mest ra­di­ka­la vi skul­le kun­na gö­ra är att ba­ra gå in i en stu­dio och gö­ra en ski­va, som vil­ket band som helst, sä­ger han.

På al­bu­met med­ver­kar fle­ra tunga gästar­tis­ter som Shawn Stock­man från Boyz II Men, Ali­son Moss­hart från The Kills och Jus­tin Tim­berla­ke.

All­ra mest ovän­tat är kanske att ing­en mind­re än Paul McCart­ney gäs­tar »Concre­te and gold« – han spe­lar trum­mor (!) på lå­ten »Sun­day rain«.

– Han är en grym trum­mis! Vi gjor­de två tag­ning­ar och bå­da var per­fek­ta. Det var fan­tas­tiskt och det är kul att se ho­nom spe­la trum­mor, det hän­der in­te var­je dag, sä­ger Da­ve Grohl.

»Jag kom på att det mest ra­di­ka­la vi skul­le kun­na gö­ra är att ba­ra gå in i en stu­dio och gö­ra en ski­va.« Front­man­nen Da­vid Grohl om in­spel­ni­nen av nya al­bu­met.

FO­TO: GRANT POLLARD/INVISION/AP

I mor­gon släpps Foo Figh­ters ni­on­de stu­di­o­al­bum »Concre­te and gold«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.