Spric­ka i re­ge­ring­en

Po­li­tik. Mi­gra­tions­mi­nis­ter He­lé­ne Frit­zon (S) av­vi­sar MP:s krav på en lagänd­ring för att ge unga af­gha­ner med asylavslag en ny chans. – Re­ge­ring­ens lin­je är väl­digt tyd­lig, sä­ger hon.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Spric­kan mel­lan de två re­ge­rings­par­ti­er­na i frå­gan blev up­pen­bar när riks­da­gen de­bat­te­ra­de unga, en­sam­kom­man­de af­gha­ners si­tu­a­tion. MP vill se en lagänd­ring för att fler af­gha­ner ska få stan­na i Sve­ri­ge.

Maria Ferm (MP) pe­ka­de bland an­nat på att Mi­gra­tions­ver­kets långa hand­lägg­nings­ti­der för­änd­rat för­ut­sätt­ning­ar­na för de unga en­sam­kom­man­de af­gha­ner som kom till Sve­ri­ge 2015. Många hin­ner fyl­la 18 år in­nan Mi­gra­tions­ver­ket fat­tat be­slut i asylä­ren­de­na.

En­ligt Ferm var re­ge­ring­ens in­ten­tio­ner att vär­na unga en­sam­kom­man­de un­der 18 år när asyl­lag­stift­ning­en skärp­tes i no­vem­ber 2015, fram­förallt ge­nom att fort­satt kun­na be­vil­ja dem per­ma­nen­ta up­pe­hålls­till­stånd i stäl­let för till­fäl­li­ga.

– MP vill att des­sa unga, som kan bli en vik­tig del i att byg­ga ett fram­ti­da Sve­ri­ge, ska få en ny chans. Som vi ser det kom­mer det san­no­likt att krä­vas ny lag­stift­ning och det är bråt­tom.

Mi­gra­tions­mi­nis­ter He­lé­ne Frit­zon sva­ra­de att det in­te är »an­ge­lä­get« med en lagänd­ring.

– Re­ge­ring­ens lin­je är väl­digt tyd­lig. Vi ser in­te att en lagänd­ring skul­le han­te­ra si­tu­a­tio­nen på ett bra sätt, sä­ger hon.

Maria Ferm upp­gav ef­ter de­bat­ten att hen­nes par­ti dri­ver frå­gan om en lagänd­ring, men att det in­te finns nå­got så­dant för­slag hos re­ge­ring­en, vil­ket Frit­zon ock­så be­kräf­tar.

I de­bat­ten upp­gav mi­gra­tions­mi­nis­tern att Mi­gra­tions­ver­ket lo­vat att al­la un­der 18 år som sökt asyl un­der 2015 och 2016 ska få sin sak prö­vad i år.

Men många kom­mer att ha hun­nit fyl­la 18 år.

– Det är ju så att det är den ordning vi har och vi föl­jer Genè­vekon­ven­tio­nen i Sve­ri­ge, så klart. Den sä­ger att man prö­var be­slu­tet ut­i­från den ål­der bar­net har vid be­sluts­till­fäl­let, sä­ger Frit­zon.

Många en­sam­kom­man­de unga af­gha­ner ha­de kom­mit till riks­da­gen för att lyss­na på de­bat­ten. De fick hö­ra mi­gra­tions­mi­nis­tern för­sva­ra den re­gle­ra­de in­vand­ring­en och be­to­na att Sve­ri­ge har ett rätts­sä­kert asyl­sy­stem, där be­slut tas av Mi­gra­tions­ver­ket och dom­sto­lar, in­te av po­li­ti­ker.

– Den som får av­slag mås­te så klart ock­så åter­vän­da, sa Frit­zon.

De­bat­ten ha­de be­gärts av Väns­ter­par­ti­et som helst vill se en am­ne­sti för unga en­sam­kom­man­de som drab­bats av långa hand­lägg­nings­ti­der.

»Finns myc­ket små möj­lig­he­ter att ska­pa nå­gon form av nor­malt liv.« Maria Ferm (MP) sä­ger att Af­gha­nis­tan är ett av värl­dens far­li­gas­te län­der.

»Den som får av­slag mås­te så klart ock­så åter­vän­da«

He­lé­ne Frit­zon (S) sä­ger att re­ge­ring­ens lin­je är tyd­lig när det kom­mer till asyl­lag­stift­ning­en och up­pe­hålls­till­stånd.

FO­TO: IZABELLE NORDFJELL/TT, CLAUDIO BRESCIANI/TT

Maria Ferm (MP), ( till väns­ter), och mi­gra­tions­mi­nis­ter He­lé­ne Frit­zon (S) del­tog i riks­da­gens de­batt om en­sam­kom­man­de af­gha­ners si­tu­a­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.