Djur­par­ker ger skev bild

Djur­rätt. Det är tyd­ligt att sy­nen på att stänga in djur och att an­vän­da djur som un­der­håll­ning hål­ler på att för­änd­ras. Jag ser det hos de unga i so­ci­a­la me­di­er och i vå­ra opi­ni­ons­mät­ning­ar, skri­ver Ca­mil­la Björk­bom, för­bunds­ord­fö­ran­de för Dju­rens rätt.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - CA­MIL­LA BJÖRK­BOM, DJU­RENS RÄTT

»Min fa­milj vill att vi ska åka till Ölands djur­park i hel­gen. Hur ska jag för­kla­ra att det in­te är schysst mot dju­ren att gå dit?”

”Hej Dju­rens rätt! Jag tyc­ker in­te att djur ska an­vän­das för un­der­håll­ning men nu vill mi­na för­äld­rar att jag ska föl­ja med till Eskilstu­na Zoo. Jag vill in­te föl­ja med men jag vill in­te gö­ra dem leds­na, vad ska jag gö­ra?”

Detta är ex­em­pel på med­de­lan­den som kom­mer till Dju­rens rätt via vårt Instagram­kon­to. Det är tyd­ligt att sy­nen på att stänga in djur och att an­vän­da djur som un­der­håll­ning hål­ler på att för­änd­ras. Jag ser det hos de unga i so­ci­a­la me­di­er och i vå­ra opi­ni­ons­mät­ning­ar. Den se­nas­te vi gjor­de om vil­da djur på cir­kus vi­sar att tre av fy­ra tyc­ker att vil­da djur på cir­kus bör för­bju­das. Allt fler cir­ku­sar tar bort dju­ren, de vil­da el­ler samt­li­ga, och sat­sar på de ar­tis­ter som fak­tiskt själ­va har valt att va­ra där. Djur­par­ker­na kom­mer att gå sam­ma väg, frå­gan är ba­ra hur lång tid det kom­mer att ta. Vi ser re­dan en trend in­ter­na­tio­nellt där del­fi­na­ri­er slu­tar med del­finsho­wer och späck­hug­ga­re. Ett ex­em­pel är Na­tio­nal Aqua­ri­um i Bal­ti­mo­re som har be­slu­tat att flyt­ta si­na del­fi­ner till en del­fin­fristad i öp­pet vat­ten.

Att män­ni­skor vill lä­ra sig om djur är bå­de för­stå­e­ligt och nöd­vän­digt. Vi pra­tar all­de­les för li­te om djur, de­ras be­hov och hur vi ska samex­i­ste­ra i värl­den i dag, men djur­par­ken är in­te rätt plats för att lä­ra oss om djur. Vad vi lär oss om and­ra ar­ter när vi ser dem in­stäng­da på djur­par­ker är myc­ket be­grän­sat. Ett un­der­sti­mu­le­rat djur­parks­djur som be­fin­ner sig ut­an­för sin na­tur­li­ga mil­jö är i bäs­ta fall en blek ko­pia av ”ori­gi­na­let”.

Djur­par­ker­na sä­ger själ­va att de­ras syf­te är att lä­ra bar­nen mer om djur och att bi­dra till att skyd­da ar­ter. Visst stäm­mer det att många par­ker vid si­dan av att tjä­na peng­ar på dju­ren ock­så en­ga­ge­rar sig i att ut­bil­da och in­for­me­ra. Den etis­ka frå­gan kvar­står än­då om det är rätt att stänga in vil­da djur.

Vi me­nar att det in­te kom­mer att främ­ja barns em­pa­tis­ka för­må­ga att lä­ra dem att dju­ren är vå­ra att stänga in. Det ger sna­ra­re en sned­vri­den upp­fatt­ning om att vi får gö­ra vad som helst med djur ut­an att ta hän­syn till dju­rens be­hov och in­tres­sen. Jag tror att många barn för­stått mer än si­na för­äld­rar i den här frå­gan.

Sär­skil­da be­va­ran­de­pro­gram kan gyn­na en djurart men ett bra så­dant bör så långt som möj­ligt ge­nom­fö­ras i dju­rens na­tur­li­ga mil­jö. I vis­sa fall kan ett avels­pro­gram va­ra nöd­vän­digt för att be­va­ra en art men det finns ing­en an­led­ning att visa upp dju­ren för all­män­he­ten.

Djur­par­ken kan ald­rig mä­ta sig med dju­rets na­tur­li­ga mil­jö och liv. Ytor­na är be­grän­sa­de och brist på sti­mu­lans kan le­da till ste­re­o­ty­pa be­te­en­den som att gå runt i cirk­lar el­ler vag­ga från si­da till si­da. En del av de djur som hålls på par­ker i Sve­ri­ge är ock­så an­pas­sa­de till ett helt an­nat kli­mat, de hålls of­ta in­om­hus un­der vin­ter­halv­å­ret.

Vi tror att fram­ti­den, för bå­de dju­ren och för oss själ­va blir bätt­re ge­nom att er­kän­na djur som le­van­de kän­nan­de in­di­vi­der och att väl­ja bort in­sti­tu­tio­ner som vi­sar upp dem för un­der­håll­ning. Att stänga in och visa upp nå­gon mot en in­trä­des­bil­jett är in­te sär­skilt schysst.

FO­TO: STE­FAN JERREVÅNG/TT

»Ett un­der­sti­mu­le­rat djur­parks­djur som be­fin­ner sig ut­an­för sin na­tur­li­ga mil­jö är i bäs­ta fall en blek ko­pia av ori­gi­na­let«, skri­ver Ca­mil­la Björk­bom, Dju­rens rätt. På bil­den ses en le­jonunge på Kolmår­dens djur­park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.