Stöd­ga­la ska räd­da vå­ra hav

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter - FO­TO: TPWF

The Per­fect world founda­tion ar­ran­ge­rar stöd­ga­lan The Oce­an ball – för värl­dens hav. Syf­tet med ga­lan är att sät­ta fo­kus på den på­gåen­de för­stö­ring­en av vå­ra hav. 81-åri­ga Syl­via Ear­le, som har fram­ställts som en le­van­de le­gend av Lib­ra­ry of con­gress och har be­teck­nats som »He­ro of the pla­net« pri­sas. Årets pris­ut­de­la­re är den brit­tis­ka her­ti­gin­nan Sa­rah Fergu­son. Cla­ri­on Ho­tel Post, Drott­ning­tor­get 10, Gö­te­borg, kloc­kan 18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.