Mord gör att po­li­sen in­te kan pri­o­ri­te­ra våld­täk­ter

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Re­dan un­der hös­ten för­ra året ha­de po­li­sen iden­ti­fi­e­rat fle­ra av män­nen som miss­tänks för grupp­våld­täk­ten i Fitt­ja. Men det skul­le drö­ja än­da till ju­ni i år in­nan de förs­ta män­nen del­gavs miss­tan­ke om brott. An­led­ning­en: re­surs­brist.

En­ligt Torg­ny Sö­der­berg, sek­tions­chef för ut­red­nings­en­he­ten på Stock­holmspo­li­sen, finns det för få po­li­ser för att hin­na ut­re­da al­la sex­brott när de sam­ti­digt ska pri­o­ri­te­ra mordut­red­ning­ar.

– Det är svårt att för­kla­ra var­för våld­täkt­sä­ren­den läggs på hög, men de and­ra brot­ten är än­nu all­var­li­ga­re. Det är två on­da ting som vi mås­te väl­ja mel­lan, sä­ger Torg­ny Sö­der­berg, sek­tions­chef för ut­red­nings­en­he­ten på Stock­holmspo­li­sen, till SVT.

runt 6 000 våld­täk­ter i Sve­ri­ge, en­ligt sta­tistik från Brotts­före­byg­gan­de rå­det. Sam­ti­digt vi­sar sta­tistik som SVT ta­git del av att de an­mäl­da våld­täk­ter­na säl­lan le­der till åtal. 2014 led­de 20 pro­cent av våld­täkt­san­mäl­ning­ar­na till åtal, 2015 var siff­ran 14 pro­cent och för­ra året en­dast 11 pro­cent.

– Det här är ing­et önsk­värt lä­ge. Tvärtom, vi skul­le vil­ja gö­ra mer, sä­ger Torg­ny Sö­der­berg till SVT.

Mor­gan Johansson, S, tyc­ker in­te att po­li­sen en­bart kan skyl­la på re­surs­brist.

– Jag tror att det hand­lar bå­de om en re­surs­frå­ga och i vis­sa fall ock­så om en led­nings­frå­ga där man pri­o­ri­te­rar fel, sä­ger han till TV4 Ny­he­ter­na.

Re­ge­ring­en ska nu stäl­la krav på att po­li­sen le­ve­re­rar re­sul­tat i takt med att myn­dig­he­ten får mer resurser.

– Jag kom­mer att va­ra väl­digt an­ge­lä­gen då att man re­do­vi­sar kon­kre­ta åt­gär­der för att pri­o­ri­te­ra de grova brot­ten på ett an­nat sätt än man up­pen­bar­li­gen gjort ti­di­ga­re, sä­ger Mor­gan Johansson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.