3

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Motor -

»När du säl­jer, glöm in­te att stäl­la av bi­len in­nan äg­ar­by­tet går ige­nom. An­nars kom­mer din be­tal­da for­dons­skatt att föl­ja med bi­len till den nya äga­ren, vil­ket in­ne­bär att du får be­ta­la skat­ten i onö­dan. Du ska ald­rig läm­na över äg­ar­be­vi­set för­rän du har peng­ar­na på kon­tot, se­dan re­gi­stre­rar ni äg­ar­by­tet till­sam­mans. Det görs smi­di­gast med Trans­port­sty­rel­sens app.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.