N

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

FL-pre­miä­rens sto­ra snackis var för­stås or­ka­nen Har­vey som för­lag­de Houston un­der fle­ra me­ter vat­ten, samt su­per­stor­men Ir­ma som se­na­re land­sat­te på Flo­ri­das kust. NFL ha­de re­dan skju­tit upp mö­tet mel­lan Tam­pa Bay och Mi­a­mi som i stäl­let kom­mer att spe­las den 19 ok­to­ber.

Tex­ans sack-spe­ci­a­list J.J. Watt star­ta­de en crowd­fun­ding-kam­panj med 200 000 dol­lar som mål för att hjäl­pa in­vå­nar­na i hans hemstad Houston. Han har i skri­van­de stund dra­git in över 32 mil­jo­ner dol­lar. Ame­ri­kas pas­sion för att hjäl­pa när det kni­per (och en be­römd fot­bolls­spe­la­re är in­blan­dad) är här­med be­kräf­tad.

Pre­miär­hel­gen i NFL bör­ja­de re­dan för­ra tors­da­gen och bjöd på en re­jäl skräll di­rekt. Gäs­tan­de Chi­efs slog re­ge­ran­de mäs­tar­na New Eng­land Pat­ri­ots, 42–27. RB Ka­re­em Hunt ha­de en otro­lig dag med 148 yards på mar­ken och yt­ter­li­ga­re 98 yards på fång­a­de pass­ning­ar. Tom Bra­dy ha­de en av si­na värs­ta mat­cher nå­gon­sin med ba­ra 16 av 36 pass­ning­ar för 267 yards. Det var förs­ta gång­en i hans kar­riär han in­te lyc­ka­des få bätt­re än hälf­ten av si­na pass­nings­för­sök fång­a­de.

tätt även på sön­da­gen. He­la fem fa­vo­ri­ter föll. Lovande Jack­son­vil­le Ja­gu­ars spö­a­de Tex­ans med do­mi­nant för­svars­spel. Ja­gu­ars sat­te ett nytt lag­re­kord med he­la tio sacks.

Rai­ders slog Ti­tans 26–16 och Detro­it över­ras­ka­de Ari­zo­na 35–23. Lions QB Matt Stafford spe­la­de in­spi­re­rat och kas­ta­de fy­ra touch­downs – kanske spor­rad av re­kord­kon­trak­tet han just skri­vit på? 135 mil­jo­ner dol­lar över fem år. Det vill sä­ga 27 mil­jo­ner per sä­song, el­ler näs­tan 1,7 mil­jo­ner dol­lar per match(!) Han är nu den högst be­tal­de QB:n i NFL.

Sön­da­gens topp­mat­cher blev bå­da lå­ga på po­äng när fa­vo­ri­ter­na vann. Se­a­hawks ha­de ing­en of­fen­siv och blev en re­la­tivt en­kel match (17–9) för Aa­ron Rod­gers Green Bay Pac­kers. Eli Man­ning ha­de än­nu stör­re of­fen­si­va pro­blem och hans Gi­ants do­mi­ne­ra­des av Cow­boys (3–19) i en ovän­tat trå­kig kvälls­match. Det hjälp­te hel­ler in­te Gi­ants att Eze­ki­el El­li­ott, tack va­re sin stab av ad­vo­ka­ter, fick till­stånd att star­ta. Han äg­de på mar­ken. Han kom­mer nu an­tag­li­gen få spe­la res­ten av sä­song­en medans ad­vo­ka­ter­na re­der ut hans fall mot li­gans av­stäng­ning på sex mat­cher.

Vec­ka två bju­der på en hel del in­tres­san­ta mat­cher. Fem mö­ten in­vol­ve­rar obe­seg­ra­de lag; Bills gäs­tar Pant­hers, Phil­ly be­sö­ker Kan­sas Ci­ty, Min­ne­so­ta re­ser till Pitts­burgh, Dal­las spe­lar hos Den­ver och Rod­gers gäng spe­lar mot Matt Ry­ans Fal­cons.

De in­tres­san­tas­te topp­mat­cher­na är dock KC–Phil­ly, Den­ver–Dal­las, At­lan­ta– Green Bay på sön­dag kväll, samt Gi­ants mot Lions på mån­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.