»zAAz«: Se upp– här nal­kas sto­ra svens­ka fram­gångs­vå­gor D

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport - Ze­i­nab »zAAz« Tur­kie

et gick som vi hop­pa­des i som­ma­rens sto­ra täv­ling för vår del, vi i Dy­na­sty ga­ming vann Dream­hack i Jön­kö­ping. Ef­ter det vann ock­så Nin­jas in Py­ja­mas (NiP) sin Dream­hack, i Va­len­cia. Det känns som att det pe­kar upp­åt för svensk CS:GO i all­män­het.

Ibland är det in­tres­sant att kol­la på världs­ran­king­en. I den se­nas­te lis­tan för Coun­ter stri­ke: Glo­bal of­fen­si­ve är de bäs­ta la­gen från Bra­si­li­en, Dan­mark och Ka­zak­hs­tan. För and­ra spel do­mi­ne­rar länÄr der som Syd­ko­rea och Ki­na. Sve­ri­ge då? in­te vi en stor­makt i esport? Oroa er in­te. Även om vi in­te är li­ka do­mi­nan­ta som förr är den svens­ka sce­nen sta­bil. Och jag vet att det finns många spe­la­re som snart kan se till att pla­ce­ra svens­ka lag all­ra högst upp igen.

Åren 2012–2013 var spe­ci­ellt star­ka svens­ka år. NiP var bäst i värl­den (de är fort­fa­ran­de det bäst ran­ka­de svens­ka la­get, på plats åt­ta). Ett an­nat lag som gjor­de suc­cé ti­digt var Fna­tic (nu ran­ka­de el­va). Men själv­klart går det här med fram­gång­ar i vå­gor, i esport som i allt an­nat. Så bra som det gick för NiP och Fna­tic i bör­jan av CS:GO-eran kun­de det in­te fort­sät­ta i all evig­het. Är du på topp får du räk­na med att mot­stån­dar­na stu­de­rar dig in i mins­ta de­talj för att hit­ta en svag punkt.

Jag är sä­ker på att al­la kon­kur­ren­ter nu hål­ler no­ga koll på de bra­si­li­ans­ka kil­lar­na i SK Ga­ming och dans­kar­na i Astra­lis. De la­gen är le­dan­de i värl­den just nu. De nåd­de sin po­si­tion ge­nom myc­ket trä­ning för­stås – men ock­så ge­nom att de har lagt ner tid på att stu­de­ra and­ra skick­li­ga lag. Elit­lag i esport äg­nar en enorm tid åt tak­tis­ka ana­ly­ser, och var­je lag är ut­for­mat för att ha spe­ci­a­lis­ter i var­je po­si­tion. Det hand­lar allt­så in­te ba­ra om att »gå ut och kö­ra«. Som i al­la spor­ter gäl­ler det att ba­lan­se­ra ett sä­kert för­svar med vass at­tack. Jag själv spe­lar »ri­f­ler«, en of­fen­siv roll. Ja, även jag stu­de­rar gär­na skick­li­ga lag och spe­la­re för att själv växa som spe­la­re. Den grym­mas­te spe­la­ren för till­fäl­let är Cold­ze­ra i SK. Han är orädd, ut­an re­spekt och väl­digt smart. In­te kons­tigt att all sta­tistik vi­sar att Cold­ze­ra är bäst. Jag äls­kar att tit­ta på när de spe­lar och hur de tän­ker.

Men det var ju där jag sa om att ing­en hål­ler sig på topp för evigt. Den dag som Cold­ze­ra och hans SK-gäng bör­jar tap­pa fo­kus kan de räk­na med att mot­stån­dar­na snabbt är där och vill sno förstap­lat­sen. Jag tror starkt på att NiP kom­mer att va­ra ett av la­gen som ut­ma­nar, de har unga och hung­ri­ga spe­la­re i sitt lag. Att ett svenskt lag hit­tar till top­pen igen, det är jag sä­ker på.

FO­TO: ADELA SZNAJDER/DREAM­HACK

»Jag tror starkt på att NiP kom­mer va­ra ett av la­gen som ut­ma­nar, de har unga och hung­ri­ga spe­la­re«, skri­ver esports­pro­fi­len Zai­nab Tur­kie.

Ze­i­nab “zAAz” Tur­kie är espor­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.