Slut på tv-kon­flik­ten – av­ta­let är klart

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

Tvis­ten mel­lan Com Hem och Disco­ve­ry är över. Kon­flik­ten mel­lan bo­la­gen gick ut över tit­tar­na i nä­ra två vec­kor in­nan det nya av­ta­let teck­na­des. Com Hems kun­der får åter­i­gen till­gång till Disco­ve­rys ka­na­ler som Ka­nal 5, Ka­nal 9 och Eu­rosport.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.