Kvin­nor vak­na­de av att okänd man stod och stir­ra­de

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

man­nen va­rit in­ne hos kvin­nor­na fick bå­da två till­ba­ka re­spek­ti­ve nyc­kel i post­fac­ket, be­rät­tar kvin­nan som Metro va­rit i kon­takt med.

– Det är klart att det känns otryggt, fort­fa­ran­de. Helst vill jag by­ta lä­gen­het till ett an­nat om­rå­de.

Bå­da kvin­nor­na har po­li­san­mält hän­del­sen, men en an­mä­lan har lagts ned. Kvin­nan som Metro va­rit i kon­takt med be­rät­tar att po­li­sen med­de­lat hen­ne att de ska hål­la hen­nes ären­de öp­pet en vec­ka till – men att det med störs­ta san­no­lik­het kom­mer att bli ned­lagt.

kon­tak­tar po­li­sen i om­rå­det be­kräf­tar de att två an­mäl­ning­ar kar kom­mit in, och att den ena är ned­lagd.

– I nu­lä­get sak­nas det till­räck­ligt med spa­nings­upp­slag, vil­ket gör att det in­te går att ut­re­da vi­da­re. Dy­ker det upp sa­ker som går att ut­re­da kan ären­det öpp­nas upp igen, sä­ger Peter Saar­man vid Stock­holmspo­li­sen.

Kvin­nan är kri­tisk till att det in­te görs mer.

– Det känns som om ing­en är vil­lig att ge oss skydd. Det här kan ju dess­utom fort­sät­ta att ske and­ra, och de har chan­sen att fö­re­byg­ga det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.