E

Metro Sweden (Stockholm) - - Duellen -

nligt sta­tistik från Eu­rostat har Sve­ri­ge un­ge­fär li­ka många, el­ler möj­li­gen nå­got fler, po­li­ser än vå­ra nor­dis­ka grann­län­der. I Sve­ri­ge går det un­ge­fär en po­lis på 500 in­vå­na­re. Och visst har an­ta­let po­li­ser be­ty­del­se. Men än­nu vik­ti­ga­re är hur man or­ga­ni­se­rar de po­li­ser som finns. Po­li­sen är pre­cis som ar­bets­för­med­ling­en en trög­rör­lig stat­lig verk­sam­het som in­te med nöd­vän­dig­het blir bätt­re för att fler an­ställs. Fle­ra sto­ra sats­ning­ar och mer peng­ar till ar­bets­för­med­ling­ens har in­te lett till fler för­med­la­de jobb.

21 mil­jar­der och an­ser sig in­te för den sum­man hin­na med att lö­sa våld­täk­ter. Ar­bets­för­med­ling­en och po­li­sen är bå­da verk­sam­he­ter som in­te är kon­kur­rens­ut­sat­ta. Hur myc­ket po­li­sen och ar­bets­för­med­ling­en än miss­lyc­kas, kan man in­te vän­da sig

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.