N

Metro Sweden (Stockholm) - - Duellen -

är po­li­sen läg­ger åt si­dan svå­ra sex­u­al­brott för att äg­na sig åt mordut­red­ning­ar så är det in­te ba­ra ett tec­ken på bris­tan­de re­sur­ser, ut­an ock­så på att en pres­sad po­lis­makt fal­lit till­ba­ka i för­le­ga­de syn­sätt.

Män som mör­dar män fram­står som vik­ti­ga­re än män som be­rö­var en kvin­na gläd­jen att le­va ge­nom en fruk­tans­värd våld­täkt. Skjut­ning­ar på öp­pen ga­ta upp­fat­tas nog all­tid som en brän­nan­de sam­hälls­frå­ga, vil­ket det verk­li­gen är, me­dan sex­u­al­brott på pat­ri­ar­kalt manér ten­de­rar att nå­gon­stans be­trak­tas som brott som har mer med den pri­va­ta sfä­ren att gö­ra. Och då ned­pri­o­ri­te­ras det.

i al­la verk­sam­he­ter pri­va­ta som of­fent­li­ga och när det sker bry­ter gam­la, för­le­ga­de syn­sätt fram. Och när en verk­sam­het är pres­sad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.