Nya mass­gra­var har hit­tats med kvar­le­vor

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

I slu­tet av Bosni­en­k­ri­get rap­por­te­ra­des 31 500 män­ni­skor sak­na­de. Se­dan dess har kvar­le­vor­na av 25 000 of­fer ploc­kats upp ur hund­ra­tals mass­gra­var, en­ligt ICMP.

Den and­ra mass­gra­ven upp­täck­tes i öst­ra re­gi­o­nen Vla­se­ni­ca.

att ploc­ka upp kvar­le­vor­na bör­ja­de på tis­da­gen och hit­tills har vi hit­tat kom­plet­ta ske­lett från 10 per­so­ner. Vi tror att de är bosnis­ka mus­li­mer som dö­da­des 1992, sä­ger Lej­la Cengic ta­les­per­son för ICMP.

En­ligt för­e­ning­ar som fö­re­trä­der kri­gets of­fer dö­da­des 2 600 bosnis­ka mus­li­mer från Vla­se­ni­ca un­der kon­flik­ten.

In­bör­des­kri­get i Bosni­en star­ta­de 1992. Minst 100 000 män­ni­skor dö­da­des och hälf­ten av Bosni­ens be­folk­ning drevs på flykt in­nan kri­get slu­ta­de 1995.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.