De tar plats i första klass och dres­si­nen

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje -

von Si­vers får ock­så en ny chans i frå­ge­sports­klas­si­ker. En av årets över­rask­ning­ar är fö­re det­ta ski­då­ka­ren Jo­han Ols­son. Han stäl­ler upp till­sam­mans med dec­kar­för­fat­ta­ren De­ni­se Rud­berg.

Bland årets del­ta­ga­re finns ock­så ko­mi­kern Jo­se­fin Johansson som täv­lar ihop med ra­di­o­pro­fi­len Jo­har Bend­jel­loul. Jour­na­lis­ten Amie Bram­me Sey bil­dar lag med Sve­ri­ges ra­di­os kul­tur­kor­re­spon­dent Gun­nar Bo­lin. Re­gis­sö­ren Ma­ri­an­ne Ahr­ne och ko­mi­kern An­ders Johansson del­tar i nya pro­gram­met.

För­fat­ta­ren Mar­ti­na Haag åter­kom­mer till­sam­mans med ko­mi­kern Peter Mag­nus­son, som stäl­ler upp för första gång­en.

Del­tar gör även film­kri­ti­kern Ron­ny Svens­son och sång­ers­kan An­ne-Lie Rydé.»På spå­ret« har pre­miä­ri SVT1 den 8 de­cem­ber och leds av Kristi­an Lu­uk. Do­ma­re är Fred­rik Lind­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.