Den fe­mi­nis­tis­ka re­ge­ring­ens svek mot de gra­vi­da

Metro Sweden (Stockholm) - - Insändare -

men kvin­nor ska tyd­li­gen kun­na trans­por­te­ra sig land och ri­ke runt när det är dags för att fö­da sitt barn.

det egent­li­gen va­ra att sä­ker­stäl­la en trygg för­loss­nings­vård? Det hand­lar bok­stav­li­gen om liv el­ler död, och om ris­ken för den fö­dan­de att drab­bas av för­loss­nings­ska­dor ut­an en till­gäng­lig barn­mors­ka. Det är helt oac­cep­ta­belt att det får se ut så här år ef­ter år.

Att det­ta sker un­der en re­ge­ring som kal­lar sig fe­mi­nis­tisk är ing­et an­nat än ett mo­nu­men­talt miss­lyc­kan­de. Ni bor­de skäm­mas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.