Snob­be­ri på kro­gen lig­ger in­te i ti­den

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro - DA­NI­EL NYHLÉN Publisher

Jag gil­lar att gå på kro­gen. Visst är det trev­ligt att sip­pa på ett glas rött ef­ter jobbet på fre­dags­kväl­len?

Men på se­na­re tid har jag upp­täckt hur krogs­nob­be­ri­et blir allt vär­re i Stock­holms ci­ty där jag ver­kar och bor.

Låt mig be­rät­ta. Du be­döms ka­te­go­riskt som per­son ut­i­från var du väl­jer att dric­ka din bi­ra el­ler kä­ka din stek.

En­ligt »för­stå-sig-på­ar­na« sig­na­le­rar va­let av re­stau­rang vem du är och vad du står för. Välj en krog som in­te är li­ka hipp, ex­em­pel­vis en enkla­re syl­ta på Svea­vä­gen, så får du min­sann hö­ra att du le­ver. »Sit­ter du där och su­per«, kan det lå­ta.

Som en rik­tig lan­tis, upp­växt mitt på den väst­göts­ka myl­lan, fin­ner jag det trist. Jag trivs näm­li­gen bra bland »van­ligt folk« och har märkt att stäm­ning­en in­te säl­lan är trev­li­ga­re och mer upp­slu­pen där än på de stäl­len där dry­ga ad­vo­ka­ter, av­dan­ka­de rock­stjär­nor och fi­nan­se­li­ten di­ne­rar. Den skit­nö­di­ga stäm­ning­en är som bort­blåst och du be­döms in­te ef­ter log­gan på shop­ping­kas­sen. Folk ski­ter i om det står Lidl el­ler Lou­is Vuit­ton.

Ta ex­em­pel­vis Lion Bar el­ler Do­vas, där ölen är bil­li­gast i stan. Bland stam­mi­sar­na finns en hel del ori­gi­nal som in­te rik­tigt pas­sar in i Stu­re­plans-mal­len. Men hel, ren och hyf­sat nyk­ter är det som gäl­ler. Al­la är med and­ra ord väl­kom­na och mix­en av gäs­ter­na är minst sagt fa­sci­ne­ran­de.

Men att gå dit rim­mar il­la för en del. En be­kant när­mast hån­log när jag be­rät­ta­de och så kom det där igen:

»Sit­ter du där och su­per«.

På tal om folk­li­ga kro­gar. I vec­kan var jag på Gol­den Hits 25 års-ju­bi­le­um. Att kro­gen fun­nits där så länge är in­te över­ras­kan­de. Ta en titt under helg­kväl­lar­na så för­står ni var­för. De har Stock­holms längs­ta krog­kö som med häst­läng­der slår de som trängs utan­för det »tren­di­ga­re« Stu­re­com­pagni­et, Hells hå­la och allt vad de he­ter.

En av an­led­ning­ar­na till suc­cén är att show­pa­lat­set in­te gör skill­nad på folk och folk. Och det är där jag tror po­äng­en lig­ger. Man kom­mer så myc­ket läng­re med en trev­lig at­ti­tyd och ett le­en­de i dör­ren. Det gäl­ler bå­de vak­ter så­väl som gäs­ter. Snob­be­ri på kro­gen lig­ger in­te i ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.