»Vik­ti­ga är att man gör någon­ting«

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

gick in i sin pro­fes­sio­nel­la roll som lä­ka­re.

Först ef­teråt kom käns­lor­na och en re­ak­tion. Tan­kar kring om han ha­de gjort till­räck­ligt.

– Men man kan in­te gö­ra mer än sitt bäs­ta. Det vik­ti­ga är att man gör någon­ting. Det man kan ång­ra är om man in­te gjor­de nå­got, sä­ger han sex må­na­der se­na­re.

för­sö­ken att för­stå det obe­grip­li­ga, hur en män­ni­ska kan gör en så­dan sak mot si­na med­män­ni­skor.

– Det är svårt att för­stå me­ka­nis­mer­na bakom. Var­för en män­ni­ska med berått mod dö­dar barn och and­ra män­ni­skor. Det känns omöj­ligt för en nor­malt fun­tad per­son att för­stå, sä­ger Joakim Nor­dahl.

Själv tyc­ker han att han har han­te­rat hän­del­sen bra men han har bli­vit li­te mer vak­sam i folk­sam­ling­ar.

Ef­ter at­tac­ken blev han och hans kol­le­gor hyl­la­de som hjäl­tar och de­ras in­sat­ser kan ha be­tytt myc­ket för män­ni­skor­na de hjälp­te.

– Jag tror att vi gjor­de en in­sats, vi som var där, sä­ger han själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.