Krö­ga­ren: »Det var ald­rig tänkt att bli en stjärn­krog«

Metro Sweden (Stockholm) - - Intervju -

Stock­hol­ma­ren Philip Ha­mil­ton, 50, har va­rit ent­re­pre­nör he­la sitt liv. Det har gått upp och ner men han har ald­rig lå­tit sig ned­slås.

Se­dan de­cem­ber 2016 dri­ver han re­stau­rang Aqua­vit i Lon­don och re­dan nu – in­te ens ett år ef­ter öpp­ning­en – har re­stau­rang­en be­lö­nats med en stjär­na i den pre­stige­fyll­da krog­bi­beln Gui­de Miche­lin.

– Med­ve­tet val­de vi att lå­ta Aqua­vit i Lon­don, till skill­nad från vår sys­ter­krog i New York, ha en mer in­for­mell bras­se­ri­e­stil. Vår me­ny är in­ter­na­tio­nell med tyd­li­ga in­flu­en­ser av nor­dis­ka sma­ker. Jag är väl­digt glad över att Gui­de Miche­lin ock­så upp­skat­tar den här ty­pen av re­stau­rang­er, sä­ger en strå­lan­de glad Philip Ha­mil­ton.

den fram­gångs­ri­ke krö­ga­ren på plats i Lon­don. Aqua­vit lig­ger i af­färs­kvar­te­ren i när­he­ten av St Ja­mes’s Mar­ket och världs­stjär­nor som Ri­han­na, svens­ka Oscars-vin­na­ren Ali­cia Vi­kan­der och Hol­ly­wood­stjär­nan Mi­chael Fass­ben­der har re­dan va­rit där.

Kro­gen känns bå­de mo­dern och tidlös. Väl­kom­nan­de och ex­klu­siv men in­te vrä­kig. Lo­ka­len är in­redd med ex­klu­si­va ma­te­ri­al och möb­ler från Sve­ri­ge, Dan­mark och Fin­land.

sam­ar­bets­part­ners finns bland an­nat fö­re­tag och va­ru­mär­ken som Svenskt Tenn, Ge­org Jensen, Mär­ta Måås Fjet­ter­ström och Rörstand.

Ef­ter att ha bör­jat som smör­gås­nis­se hos Erik Lal­ler­stedt i Stockholm på 80-ta­let kom Philip att dri­va fle­ra fram­gångs­ri­ka re­stau­rang­er i Stockholm.

– Ef­ter att jag sålt de kro­gar­na skul­le jag öpp­na ett Bou­ti­que-ho­tell i Mar­bel­la. Det tog när­ma­re ett år att pro­jek­te­ra och det finns ing­en som fi­nan­si­e­rar en så­dan sak, det får man gö­ra själv. Det kos­ta­de på. När allt var klart och jag skul­le bör­ja byg­ga, då gick USA in i Ku­wait, då ha­de folk inga peng­ar och plöts­ligt ha­de jag ett hål på en och en halv mil­jon i kas­san, be­rät­tar Philip.

han spår. – När jag var fjor­ton år var min sys­ter till­sam­mans med en fisk­hand­la­re i Marstrand på väst­kus­ten, han pra­ta­de all­tid om hur luk­ra­tivt och bra det var att hand­la med fisk, så jag såg till att bli fisk­hand­la­re.

Ef­ter att ha gått som lär­ling i drygt ett halv­år star­ta­de han till­sam­mans med en kom­pan­jon en fisk­han­del – det gick bra. I tio år var Philip fram­gångs­rik fisk­hand­la­re in­nan det var dags för näs­ta äventyr, den här gång­en i Lon­don.

Det bör­ja­de med en fal­le­rad re­se­by­rå på nä­tet, Ho­tel In­si­der, men slu­ta­de med en re­stau­rang.

– Jag och fa­mil­jen triv­des bra i Lon­don och då sa min fru: »Var­för öpp­nar du in­te en re­stau­rang här i Lon­don?«.

Det blev in­te vil­ken re­stau­rang som helst – det blev Aqua­vit i Lon­don som ome­del­bart blev en om­skri­ven suc­cé och i vec­kan be­lö­na­des man med en stjär­na i Miche­lin­gui­den.

– Jag har li­cen­si­e­rat va­ru­mär­ket från Aqua­vit i New York och de har ju två stjär­nor. Jag ha­de ald­rig tänkt att det här skul­le bli en stjärn­krog, ut­an mer ett sam­ti­da bras­se­rie där vi sat­sar på bå­de ma­ten och in­red­ning­en, sä­ger Philip som med hjälp av ki­ne­sis­ka in­ve­ste­ra­re lagt ner när­ma­re 80 mil­jo­ner kro­nor på re­stau­rang­en och dess in­red­ning.

Aqua­vit ska öpp­na i tio världs­stä­der, när­mast på tur är Du­bai och Shang­hai.

– Jag ha­de ald­rig kun­nat gö­ra det här för tio år se­dan, taj­ming­en var in­te rätt ti­di­ga­re och min er­fa­ren­het in­te till­räck­lig. Den här kro­gen är mitt ge­säll­brev, jag tog en ex­a­men med den här re­stau­rang­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.