Öl­sä­song

I ok­to­ber pas­sar det bra med en god ale – Metro väl­jer sex­bra­va­ri­an­ter

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - CLARA GRABE

Klas­sisk blon­de med fruk­tig smak

Nå­got al­la ale har ge­men­samt är att de är så kal­la­de över­jäs­ta öler. Ölen jä­ser vid en hög­re tem­pe­ra­tur, cir­ka 14–20 gra­der, vil­ket gör att jäs­ten fly­ter upp till ytan med kol­sy­ran. Vid den här ty­pen av jäs­ning ger jäs­ten mer smak till ölet. Den­na är en ljus ale med fruk­tig smak och krä­mig tex­tur.

Lef­fe Blon­de, ljus ale, Bel­gi­en, nr 1659, 21,90 kr, 330 ml, 6,6% al­ko­hol

Kanske den mest ut­tja­ta­de sor­ten

Ipa skul­le kun­na va­ra det mest ut­tja­ta­de be­grep­pet de se­nas­te åren. Det var länge en trend att dric­ka så bes­ka in­dia pa­le ale det ba­ra gick. Nu upp­le­ver jag dock att de fles­ta nya sor­ter har en mer ba­lan­se­rad bes­ka. Po­äng­en med Ipa är att det är myc­ket hum­le och en väl­digt mal­tig smak. Och det är helt klart en öl som pas­sar bra till mat.

Alls­ta IPA, Sve­ri­ge, nr 31736, 27,90 kr, 330 ml, 6,5 % al­ko­hol

Mo­dern bryg­ga­re med gam­mal stil

En mör­ka­re ale med smak av cho­klad, tor­kad frukt, rostat kaf­fe och ko­la. Man har bryggt öl i Bel­gi­en se­dan me­del­ti­den och tra­di­tio­nellt sett sked­de det i klost­ren. Bras­se­rie de la Sen­ne grun­da­des 2010 och även om de­ras öl är tor­ra­re och fris­ka­re är den klas­sisk i sti­len.

2016 Win­ter Mess, Bras­se­rie de la Sen­ne, mörk ale, Bel­gi­en, nr 11119, 34,30 kr, 8,5 % al­ko­hol

Skånsk­brit­tisk öl med knäc­kig ton

Brown ale är från bör­jan en brit­tisk öl­stil som anam­mats av bryg­ge­ri­er värl­den över. Det är en mör­ka­re öl som har en rostad smak och knäc­kig ton. För att kom­pli­ce­ra det he­la finns det så klart fle­ra un­der­ka­te­go­ri­er bland de eng­els­ka öler­na men låt oss gläd­jas över den­na va­ri­ant från Lim­hamn.

Lim­hamns Brown Ale, Sve­ri­ge, nr 31679, 26,60 kr, 330 ml, 5,6% al­ko­hol

Ame­ri­kansk öl från Sve­ri­ge

Öl­till­verk­ning skil­jer sig en hel del från vin­till­verk­ning när det gäl­ler ur­sprungs­skydd. Med and­ra ord är det fullt möj­ligt att gö­ra en så kal­lad ame­ri­can pa­le ale (apa) i Sve­ri­ge. Man an­vän­der då­a­me­ri­kansk hum­le som ger en spe­ci­ell ka­rak­tär till ölen med tro­pis­ka to­ner och myc­ket blom­mig­het och ci­trus.

45th APA Brewski, Sve­ri­ge, nr 11621, 29,90 kr, 330 ml, 4,5 % al­ko­hol

Smak­rikt och gott al­ter­na­tiv

Mik­kel­ler är bryg­ga­re som hyr in sig på oli­ka bryg­ge­ri­er för att gö­ra en viss typ av öl just där. De­ras win­ter ale är bryggd i Bel­gi­en men danskt hant­verk lig­ger bakom. De var ti­di­ga med att pro­du­ce­ra al­ko­hol­fri öl som in­te ba­ra var ljus la­ger och gör det rik­tigt bra. Man sak­nar ingen­ting ut­an får bå­de en smak­rik öl och ett lätt av­slut.

Mik­kel­ler Drink’in The Snow, Bel­gi­en, nr 1967, 18,20 kr, 330 ml, al­ko­hol­fri

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.