Grei­der: Årets vin­na­re är al­la vi som än­nu in­te läst Is­hi­gu­ro

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

»En­dags­va­rel­ser!« Det kall­la­de en po­et oss män­ni­skor för mer än två tu­sen år se­dan. Han skrev att män­ni­skan ba­ra är »skug­gan av en dröm.« Men så la­de han till: »Fal­ler en strå­le av gu­da­sänd glans över oss, då vand­rar vi i för­kla­rat ljus, och ljuvt blir li­vet.«

Po­e­ten het­te Pin­da­ros. Och det han be­sjöng var se­g­rar­na i de an­ti­ka olym­pis­ka spe­len. Allt­så ett slags täv­lings­po­et? Ja! Och han räk­nas som en av väs­ter­lan­dets störs­ta po­e­ter. Det har i själ­va ver­ket all­tid täv­lats i litteratur. Skal­der, bar­der och rap­pa­re har du­el­le­rat ge­nom år­tu­sen­de­na. Det är till och med så att den are­na som är mest hem­sökt av pre­stige, sta­tus, täv­lings­in­stinkt och all­män ång­est över att stän­digt bli be­dömd – det är kul­tu­ren och sär­skilt lit­te­ra­tu­ren.

Men någ­ra rik­ti­ga täv­ling­ar är det ju in­te frå­ga om när det gäl­ler litteratur. Det är ald­rig nå­gon som kom­mer tvåa när en för­fat­ta­re vinner No­bel­pri­set. Inga hed­ran­de brons­me­dal­jer delas ut.

Täv­ling­en är fejk. Det är ba­ra en god­tyck­ligt hop­satt aka­de­mi som sän­der ut en strå­le av gu­da­sänd glans över nå­gon och gör hens liv ljuvt och för­kla­rat. För­ra året träf­fa­de den strå­len Bob Dy­lan. Jag skrek av gläd­je. Min fru gjor­de det ock­så. Än­nu ro­li­ga­re blev det när Dy­lan jäv­la­des med gu­dar­na i aka­de­min och in­te vil­le

hö­ra av sig.

No­bel­pri­set i litteratur är en un­der­bar fejk­täv­ling för det finns inga mä­t­in­stru­ment som kan av­gö­ra vad som är stor el­ler mind­re stor litteratur. In­te hel­ler är det en mark­nad som ko­rar vin­na­ren, ut­an ett slags stat­lig myn­dig­het för litteratur.

I år går pri­set till den ja­pansk-brit­tis­ke för­fat­ta­ren Ka­zuo Is­hi­gu­ro och jag har in­te läst en rad av ho­nom (men många med mig har nog sett den un­der­ba­ra fil­ma­ti­se­ring­en av »Åter­sto­den av da­gen«).

Så vem blev årets vin­na­re? Svar: al­la vi som än­nu in­te läst Is­hi­gu­ro! Allt­så åskå­dar­na, publi­ken, lä­sar­na. Så­da­na är lit­te­ra­tu­rens täv­ling­ar. De verk­li­ga vin­nar­na är dom som in­te ens stäl­ler upp i täv­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.