Sjuk­vår­den

Mi­nis­ter oro­as över lä­kar­nas över­tids­ka­os

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - JO­HAN WIKÉN

En en­skild lä­ka­re i Norr­bot­ten ar­be­ta­de he­la 938 över­tidstim­mar för­ra året – det högs­ta an­ta­let i lan­det. 985 lä­ka­re ar­be­ta­de mer än 200 över­tidstim­mar och 109 lä­ka­re ar­be­ta­de mer än 400 över­tidstim­mar. Det vi­sa­de Metros gransk­ning som pub­li­ce­ra­des i går.

Nu re­a­ge­rar so­ci­al­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll, S, på siff­ror­na.

– Det är myc­ket all­var­ligt. Vi ser nu hur sjuk­skriv­ning­ar­na har bör­jat öka bland lä­ka­re och då fram­för allt bland kvin­nor. Det blir allt van­li­ga­re att kvinn­li­ga lä­ka­re sjuk­skrivs på grund av ut­matt­nings­syndrom och and­ra stress­re­ak­tio­ner. En del­vis ny trend, sä­ger mi­nistern.

Ar­bets­tids­la­gen med­ger högst 200 tim­mars över­tid under ett ka­len­derår. La­gen kan dock sät­tas ur spel om fac­ket och ar­bets­gi­va­ren kom­mer över­ens om ett lo­kalt av­tal. Men många bry­ter mot av­ta­len.

– Lands­ting­en och re­gi­o­ner­na mås­te myc­ket tyd­li­ga­re ta tag i den här frå­gan, in­gång­na av­tal mel­lan ar­bets­mark­na­dens par­ter ska hål­las, sä­ger An­ni­ka Strand­häll. Vad gör re­ge­ring­en för att kom­ma åt pro­ble­met?

– Vi gör den störs­ta sats­ning­en på sjuk­vår­den i mo­dern tid från stat­ligt håll, fram­för allt en stor sats­ning på tre mil­jar­der kro­nor för att stär­ka per­so­na­lens vill­kor. Kla­rar vi in­te per­so­na­len kla­rar vi in­te till­gäng­lig­he­ten el­ler pa­ti­ent­sä­ker­he­ten, sä­ger so­ci­al­mi­nis­tern.

FO­TO: TT

So­ci­al­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll (S) kom­men­te­rar Metros gransk­ning av lä­kar­nas över­tidstim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.