Så ska Sve­ri­ge ta sig till Vm

Ton­års­kom­pi­sar­na från Värm­land för­svann ti­digt åt oli­ka håll, ut till kar­riä­rer som nud­dat vid så­väl topp som bot­ten. Nu le­der de lands­la­get offensivt – och storm­trivs till­sam­mans.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - HEN­RIK SKIÖLD/TT AN­DERS WAL­LIN/TT

Ef­ter 8–0-kros­sen mot Lux­em­burg är Sve­ri­ge nä­ra åt­minsto­ne playoffspel i VM-kva­let. Men lands­la­get kan även gå di­rekt till VM med li­te tur. Metro går ige­nom för­ut­sätt­ning­ar­na in­för sista grupp­spels­mat­chen mot Ne­der­län­der­na.

Marcus Berg öser in mål i VM-kva­let och vid 31 års ål­der le­ver han upp till för­vänt­ning­ar­na som ställ­des på ho­nom som ung och vin­na­re av skyt­te­li­gan i U21-EM som­ma­ren 2009.

Då trod­de sig ex­per­ter­na se ett bli­van­de an­falls­par i A-lands­la­get – Berg och Ola To­i­vo­nen. Men det är först nu som de jämn­å­ri­ga värm­län­ning­ar­na eta­ble­rat sig till­sam­mans.

– Ibra­hi­mo­vic, El­man­der, Ro­sen­berg. Att gå från U21 till A-lands­la­get är ett stort steg och du har många spe­la­re emel­lan, sä­ger To­i­vo­nen.

Trots att bå­da har pas­se­rat 50 lands­kam­per är det först un­der VM-kva­let som de re­gel­bun­det och sam­ti­digt in­gått i star­tel­van.

– För mig blev det li­te av en nystart när Jan­ne tog över. Jag var in­te med i EM och man trod­de att tå­get ha­de gått, sä­ger To­i­vo­nen.

To­i­vo­nen är sex vec­kor äld­re än Berg. Han väx­te upp i De­ger­fors, Berg i Tors­by. Ett dus­sin år se­na­re stöt­te de på varand­ra för förs­ta gång­en och med ti­den blev de vän­ner.

Den dju­pa för­stå­el­se som finns mel­lan an­fal­lar­na är en för­kla­ring till att de pas­sar ihop och sta­digt le­ve­re­rar i lands­la­get.

– Det är klart att det bi­drar att spe­la med spe­la­re man kän­ner se­dan länge och har bra »con­nec­tion« med. Se­dan tyc­ker jag he­la trup­pen har gjort det jät­te­bra, sä­ger Berg.

– Jag tyc­ker att vi kän­de di­rekt från förs­ta mat­chen för­ra året att det var som förr i ti­den. Vi vet var vi har varand­ra, sä­ger To­i­vo­nen.

FO­TO: ANDRE­AS BAR­DELL/AF­TON­BLA­DET/IBL

FO­TO: SÖ­REN AN­DERS­SON/TT

Marcus Berg och Ola To­i­vo­nen, vän­ner se­dan ton­å­ren och nu gi­vet an­falls­par i lands­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.