Forsk­ning

Stu­di­er vi­sar att kon­tan­ter kan bli ir­re­le­van­ta re­dan om någ­ra år

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - JO­HAN WIKÉN jo­han.wi­ken@metro.se

Det är fors­kar­na Niklas Ar­vids­son på KTH och Jo­nas Hed­man på Han­dels­hög­sko­lan i Kö­pen­hamn som vid ett se­mi­na­ri­um pre­sen­te­ra­de ett da­tum. Den 24 mars 2023 – da­gen då det in­te läng­re lö­nar sig för han­deln att ta emot kon­tan­ter, rap­por­te­rar Com­pu­ter Swe­den. Fors­kar­na har räk­nat fram tid­punk­ten i sam­band med ar­be­tet till en kom­man­de stu­die.

En­ligt fors­kar­na är det in­te hand­lar­na som är på­dri­van­de i ut­veck­ling­en.

– 97 pro­cent av hand­lar­na tar emot kon­tan­ter – men ba­ra 18 pro­cent av kon­su­men­ter­nas be­tal­ning­ar sker i kon­tan­ter. Så det är kon­su­men­ter­na som dri­ver på, sä­ger Niklas Ar­vids­son en­ligt Com­pu­ter Swe­den.

Hälf­ten av hand­lar­na tror att de har slu­tat ta emot kon­tan­ter se­nast 2025. Det vi­sar en en­kät­stu­die som gjor­des av fors­kar­na.

FO­TO: TT

Fors­ka­re tror att kon­tant­han­te­ring­en kom­mer att va­ra ett min­ne blott re­dan 2023.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.