No­bel

Ing­en kvinn­lig pris­ta­ga­re på två år – aka­de­mi­en är själv­kri­tisk

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Kung­li­ga Ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­en är själv­kri­tisk ef­ter att det på två år in­te har de­lats ut nå­got No­bel­pris till kvin­nor i for­skar­värl­den. Nu ut­lo­vas åt­gär­der. Fors­ka­re­li­ten som no­mi­ne­rar ska in­strue­ras att för­sö­ka hit­ta kvin­nor och strä­va ef­ter mång­fald.

Ef­ter vi­de­o­kon­fe­ren­sen med pris­ta­ga­ren Ri­chard H Tha­ler fick re­pre­sen­tan­ter­na från Kung­li­ga Ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­en frå­gan om var­för så få kvin­nor finns bland pris­ta­gar­na hi­sto­riskt. Inga kvin­nor har fun­nits med bland pris­ta­gar­na va­re sig i år el­ler i fjol.

– Vi är be­svik­na över att det in­te är fler kvin­nor som fått pris, om man ser på det­ta ur ett stör­re per­spek­tiv, sä­ger pro­fes­sor Gö­ran K Hansson, stän­dig sek­re­te­ra­re i aka­de­mi­en.

För­kla­ring­en till ten­den­sen att främst män får No­bel­pris häng­er sam­man med att de som får pri­ser­na i dag of­ta ha­de si­na forsk­nings­ge­nom­brott för år­tion­den se­dan, när det var fär­re kvin­nor verk­sam­ma i den aka­de­mis­ka värl­den, en­ligt Hansson.

– Vi har vid­ta­git åt­gär­der, vi och de and­ra pris­kom­mit­té­er­na, sä­ger han och pe­kar på att tre av de sex pris­kom­mit­té­er­na leds av kvin­nor och att samt­li­ga kom­mit­té­er har ock­så fors­kan­de kvin­nor som med­lem­mar.

– Jag tror in­te det är nå­gon be­ty­dan­de man­lig chau­vi­nism i pris­kom­mit­té­er­na.

Han tilläg­ger att pris­kom­mit­té­er­na även, från och med i år, har an­strängt sig för att få in no­mi­ne­ring­ar från fler kvin­nor.

– Vi no­mi­ne­rar in­te själ­va. Vi tar in no­mi­ne­ring­ar från fors­ka­re runt om i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.