Pojk­vän­nen ha­de fle­ra re­la­tio­ner – och lu­ra­de al­la på peng­ar

Sol-och-vå­ra­re. Ro­mans­be­dra­gar­na an­vän­der til­lit och kär­lek för att blå­sa folk på peng­ar. Ett om­fat­tan­de pro­blem, en­ligt po­li­sen. Jes­si­ca, 30, upp­täck­te att hen­nes pojk­vän ha­de fle­ra and­ra re­la­tio­ner – och att han lu­ra­de al­la på peng­ar.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

30-åri­ga Jes­si­ca från Stock­holm bör­ja­de dej­ta en kil­le i en stad i Mel­lans­ve­ri­ge i vå­ras. De fick kon­takt via Tin­der och re­la­tio­nen väx­te sig snabbt star­ka­re. De ha­de mys­kväl­lar ihop, gick på trä­nings­dej­ter, hon fick träf­fa hans vän­ner och hans sys­ter.

– Han sa att han var så glad över att änt­li­gen ha träf­fat en tjej som jag och att han ba­ra vil­le va­ra med mig, be­rät­tar Jes­si­ca.

De blev till­sam­mans, och bör­ja­de sä­ga att de äls­ka­de varand­ra.

– Det var ti­digt, men jag bör­ja­de fun­de­ra på om vi skul­le bo ihop fram­ö­ver. Kanske gif­ta oss och skaf­fa barn i fram­ti­den, sä­ger hon.

Men en helg i au­gusti ha­de Jes­si­ca svårt att få tag på sin pojk­vän. Hon blev orolig och ring­de till en av hans kom­pi­sar. Kom­pi­sen be­rät­ta­de då det ofatt­ba­ra, att Jes­si­cas pojk­vän ha­de dej­tat fy­ra and­ra kvin­nor sam­ma som­mar.

– Jag satt i fi­karum­met på job­bet när hon be­rät­ta­de det. Jag bröt ihop to­talt. Jag kun­de in­te job­ba, det var det ab­so­lut sista jag trott om ho­nom.

Pojk­vän­nen ha­de in­te ba­ra haft fle­ra re­la­tio­ner, upp­täck­te Jes­si­ca snart. Han ha­de även lu­rat kvin­nor­na på peng­ar. Jes­si­ca fick via so­ci­a­la me­di­er kon­takt med tre and­ra kvin­nor han ha­de haft re­la­tio­ner med. En ex­flick­vän be­rät­ta­de att hon ha­de bli­vit av med 100 000 kro­nor. Jes­si­ca själv hann som tur var ba­ra låna ut mind­re sum­mor peng­ar.

Ro­mans­be­drä­ge­ri­er, el­ler att bli sol-och-vå­rad som det ock­så kan kal­las, är ett re­la­tivt stort pro­blem, en­ligt Björn Se­eth på po­li­sens na­tio­nel­la be­drä­ge­ri­cen­ter.

– Ro­mans­be­drä­ge­ri­er­na drab­bar den en­skil­da väl­digt hårt. Det hand­lar of­ta om sto­ra peng­ar och finns of­ta skam­käns­lor in­blan­da­de, sä­ger han.

Jes­si­ca blev lu­rad av en kil­le som hon dej­ta­de. Det van­li­gas­te är dock att man blir lu­rad ut­an att träf­fa per­so­nen ifrå­ga, di­rekt via nä­tet. Re­la­tio­nen för­dju­pas då steg­vis, och sen kom­mer för­fråg­ning­ar­na kring att skic­ka över peng­ar.

– Det kom­mer all­tid till den här punk­ten när de vill ha peng­ar på nå­got sätt. Peng­ar till flyg­bil­jett el­ler an­nat, sä­ger Björn Se­eth.

Jes­si­ca gjor­de en po­li­san­mä­lan mot sin ex­pojk­vän, men den la­des ner di­rekt.

– Det job­bi­gas­te just nu är att han får fort­sät­ta att le­va sitt liv pre­cis som van­ligt. Det är ex­tremt fru­stre­ran­de. Jag kan in­te stop­pa ho­nom från att fort­sät­ta lu­ra and­ra, sä­ger hon.

Hon har haft svårt med tilli­ten ef­ter det som hänt.

– Jag kom­mer att va­ra mer vak­sam näs­ta gång. Men sam­ti­digt vill jag kun­na li­ta på män­ni­skor, jag tän­ker in­te ge ho­nom att jag slu­tar gö­ra det. FOT­NOT: JES­SI­CA HE­TER EGENT­LI­GEN NÅGON­TING AN­NAT.

»Det hand­lar of­ta om sto­ra peng­ar och finns of­ta skam­käns­lor in­blan­da­de«, sä­ger en po­lis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.