D Tänk på Pit­cairn när Gö­te­borg känns job­bigt

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag medMetro - AG­NES AR­PI Jour­na­list

et är myc­ket med Gö­te­borg just nu. Vi har till ex­em­pel flest IS-re­se­nä­rer av al­la svens­ka stä­der, den ge­nom­snitt­li­ge NMR-sym­pa­ti­sö­ren bor här och sta­den har dess­utom flest sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den i lan­det. Och så reg­nar det.

När man be­hö­ver per­spek­tiv på jor­den och mänsk­lig­he­ten kan man all­tid tän­ka på rymden. Men många män­ni­skor tyc­ker in­te om att gö­ra det, ef­tersom de svind­lan­de av­stån­den och all­tings mått ska­par obe­hag.

En mil­da­re va­ri­ant av rymdång­est, el­ler »mind­fuck­ful­ness« som Af­ton­bla­dets ko­lum­nist Andrev Wal­den har kal­lat det, finns dock att häm­ta på vårt ar­ma klot, om man ba­ra vet var man ska le­ta. I Stil­la ha­vet, som täc­ker en tred­je­del av jor­dens yta, finns djup­havs­gra­var och an­nat job­bigt. Där finns ock­så en ö som he­ter Pit­cairn. I stäl­let för att fan­ti­se­ra om ko­lo­ni­se­ring av Mars bru­kar jag tän­ka på den ön när min hemstad känns svår­han­ter­lig.

Pit­cairn lig­ger väl­digt långt bort från allt, spe­ci­ellt kon­ti­nen­ter­na. De typ 50 in­vå­nar­na här­stam­mar mest från ett gäng ta­hiti­er och någ­ra brit­tis­ka sjö­män som gjor­de my­te­ri 1789. Det finns ing­en flyg­plats och ing­en or­dent­lig hamn. En tred­je­del av män­nen har dömts för sex­u­el­la över­grepp. Trots ido­ga för­sök från Pit­cairn­bor­na vill ing­en flyt­ta dit, ba­ra där­i­från. In­vå­nar­na le­ver bland an­nat på att säl­ja do­män­namn som slu­tar på .pn.

Än­nu läng­re bort lig­ger Tris­tan da Cun­ha i At­lan­ten. Det är bå­de den be­bod­da plats i värl­den som lig­ger längst bort från en an­nan be­bodd plats och den be­bod­da ö som lig­ger längst bort från fast­lan­det. Det är snudd på omöj­ligt att ta sig dit. På ön bor 265 per­so­ner och de får si­na för­nö­den­he­ter från syd­af­ri­kans­ka fis­ke­bå­tar någ­ra gång­er om året. Båtre­san från Syd­af­ri­ka tar en vec­ka. När­mas­te gran­ne är ön St Helena, 2 430 kilo­me­ter bort, men det går inga bå­tar dit än­då.

Tänk att var­je dag vakna på nå­gon av des­sa små öar, tit­ta på ha­vet och in­te kun­na ta dig nå­gon­stans ef­tersom det lig­ger där som ett monst­ru­öst hin­der mel­lan dig och allt an­nat i värl­den. Mitt ute i världs­ha­vet kan näs­tan ing­en hö­ra dig skri­ka. Nej, jag vill in­te tän­ka på det hel­ler. Gö­te­borg blir bra, tack. Vi får gö­ra vårt bäs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.