Psy­ko­log: Är be­red­da att läg­ga lång tid

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Romansbedrägerier -

En del av de som be­går avan­ce­ra­de ro­mans­be­drä­ge­ri­er har psy­ko­pa­tis­ka per­son­lig­hets­drag, sä­ger Pär-An­ders Gran­hag, pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi.

Ro­mans­be­dra­ga­re är skick­li­ga på att steg­vis byg­ga upp ett för­tro­en­de ge­nom att be­rät­ta per­son­li­ga sa­ker om sig själv och sam­ti­digt ha ett stort in­tres­se för den and­ra per­so­nen.

– De är be­red­da att läg­ga lång tid på att byg­ga upp tilli­ten. En del liv­när sig på det här och har många kon­tak­ter sam­ti­digt, sä­ger Pär-An­ders Gran­hag.

gör dock allt för att in­te be­te sig som be­dra­ga­re. En så­dan sak kan va­ra att först låna en mind­re sum­ma peng­ar som per­so­nen se­dan be­ta­lar till­ba­ka.

– Det gör de för att byg­ga upp ett för­tro­en­de. Se­dan lå­nar per­so­nen en stör­re sum­ma peng­ar och för­svin­ner, sä­ger PärAn­ders Gran­hag.

Bland de som byg­ger upp re­la­tio­ner ut­an­för nä­tet för att be­dra per­so­ner­na är an­de­len med psy­ko­pa­tis­ka per­son­lig­hets­drag san­no­likt hög­re, en­ligt Pär-An­ders Gran­hag.

– De är käns­lo­kal­la och bryr sig in­te om att de ma­ni­pu­le­rar per­so­nens käns­lor, ut­an gör det för att kom­ma åt peng­ar och få en egen vin­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.