An­mäl­de våld­täkt mot barn– blev tra­kas­se­rad

En poj­ke i 15-års­ål­dern miss­tänkts ha våld­ta­git en min­derå­rig flic­ka i Kro­no­berg. Ef­ter att po­li­san­mä­lan gjorts har flic­kan, som nu bytt sko­la, ut­satts för tra­kas­se­ri­er och hot.

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes -

Ti­di­ga­re i år ska en 15-årig i Kro­no­bergs län ha tryckt upp ett fing­er i en min­derå­rig flic­kas un­der­liv. Ef­tersom åkla­ga­ren be­dö­mer att kränk­ning­en är att lik­stäl­la med sam­lag står nu poj­ken åta­lad för våld­täkt mot barn, rap­por­te­rar Små­lands­pos­ten. Poj­ken ne­kar till brott. Be­vis­ma­te­ri­a­let be­står bland an­nat av fil­mer.

– Den åta­la­de gär­ning­en är in­te do­ku­men­te­rad men det finns fil­mer från till­fäl­let, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­ren Jon­ny Philips­son till Små­lands­pos­ten.

De två per­so­ner­na ska ha gått på sam­ma sko­la vid tid­punk­ten och poj­ken tving­a­des läm­na sko­lan ef­ter att hän­del­sen ägt rum. Ef­ter att ha an­mält den miss­tänk­ta våld­täk­ten ska flic­kan ha bli­vit ut­stött och ut­satt för tra­kas­se­ri­er, en­ligt en ut­red­ning som Diskri­mi­ne­rings­om­buds­man­nen gör om sko­lan.

En­ligt Små­lands­pos­ten har kom­mu­nen i ett ytt­ran­de skri­vit att en se­rie ryk­ten gäl­lan­de den miss­tänk­ta våld­täk­ten spri­dits. Ele­ver ska ha ut­tryckt ne­ga­ti­va ord som rör den miss­tänk­ta våld­täk­ten, bland an­nat ska en per­son ha put­tat in flic­kan i en dörr­karm och sagt att man ”mås­te pas­sa sig” ef­ter ”det finns risk för att bli an­mäld”.

Sko­lan i frå­ga ska ha upp­rät­tat en se­rie in­ci­dentrap­por­ter som rör dis­kri­mi­ne­ring och krän­kan­de be­hand­ling, som bland an­nat lett till att en elev bli­vit av­stängd ef­ter att hen sagt att den ut­sat­ta ele­ven är en lögna­re. Hon ska ock­så ha fått med­de­lan­den där hon upp­ma­nats att ”ta till­ba­ka an­mä­lan”.

Se­dan en tid till­ba­ka har även den ut­sat­ta ele­ven kom­mit att by­ta sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.