Goog­le ut­re­der rys­spå­ver­kan vid pre­si­dent­val

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Utrikes -

Ryss­land ut­nytt­ja­de även in­ter­netjät­ten Goog­les platt­for­mar i syf­te att på­ver­ka det ame­ri­kans­ka pre­si­dent­va­let 2016, upp­ger käl­lor med kän­ne­dom om bolagets ut­red­ning för The Washing­ton Post.

Ti­o­tu­sen­tals dol­lar an­vän­des för att an­non­se­ra via Youtube, Gmail, Goog­les sök­mo­tor och and­ra Goog­le-pro­duk­ter, rap­por­te­rar tid­ning­en.

Men an­non­se­ring­en tycks in­te ha ge­nom­förts av sam­ma Krem­lan­knut­na or­ga­ni­sa­tion som ge­nom­fört lik­nan­de ak­tio­ner via Fa­ce­book. Det an­ty­der att de miss­tänk­ta rys­ka för­sö­ken att på­ver­ka va­let kan ha va­rit mer ofat­tan­de än ti­di­ga­re känt.

in­le­da en mer om­fat­tan­de ut­red­ning.

Ti­di­ga­re har Goog­le med­de­lat att det in­te fun­nits någ­ra be­vis för att Ryss­land an­vänt sig av fö­re­ta­gets tjäns­ter för att

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.