Anna Book om vins­ten: Otro­ligt för­ban­nat ro­ligt

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje Tv -

I fi­na­lens in­väg­ning stod det klart att Anna Book ra­sat 22,7 ki­lo, el­ler 28,6 pro­cent av sin kropps­vikt och hon tog där­med hem se­gern i täv­ling­en.

– Det känns otro­ligt för­ban­nat un­der­bart ro­ligt. Det här är den ab­so­lut vik­ti­gas­te och fi­nas­te se­gern för mig. Jag har be­käm­pat mi­na eg­na in­re de­mo­ner. »I’m free«, på rik­tigt.

Un­der hös­ten har tit­tar­na följt del­ta­gar­na i kän­dis­va­ri­an­ten av lång­kö­ra­ren »Big­gest lo­ser« i de­ras kamp på trä­nings­ma­ski­ner och vid nyt­ti­ga mid­dags­bord. att hon har sin in­ställ­ning att tac­ka för att det gick bäst för just hen­ne. – Jag gjor­de in­te det här ba­ra för att jag fick be­talt för att va­ra med i tv och bo med kän­di­sar på ett slott. Jag me­na­de all­var med att jag vil­le skaf­fa ett bätt­re liv och det var där­för som det gick så bra. dus­ter­na ut­käm­pa­de hon med sig själv, sä­ger hon.

– Jag upp­täck­te att även om jag är är­lig mot and­ra har jag in­te va­rit är­lig mot mig själv. Det var tufft att blot­ta mig och att va­ra bru­talt är­lig på tv, osmin­kad, tjock och osä­ker.

Pro­gram­met spe­la­des in i vå­ras och se­dan dess har Anna Book haft svårt att döl­ja det dra­ma­tis­ka viktra­set för si­na många föl­ja­re på Instagram.

– Det är ex­tremt svårt i min var­dag. Jag har sprung­it om­kring i klä­der som är åt hel­ve­te för sto­ra, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.