På nä­tet fin­ner unga ett stöd som sak­nas i sam­häl­let V

Metro Sweden (Stockholm) - - MetroDebatt -

i är va­na vid att se dem nu. Svar­ta ru­bri­ker om ung­as ut­satt­het på nä­tet, sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, stress och pre­sta­tions­krav på so­ci­a­la me­di­er, nät­hat, kränk­ning­ar och mobb­ning.

Na­tur­ligt­vis är det­ta högst re­el­la pro­blem och de ska tas på störs­ta all­var. Vi ser dock att det sker po­si­ti­va at­ti­tyd­för­änd­ring­ar, om än i lång­sam takt. Nu är det dags att på all­var bör­ja pra­ta om den ef­fekt som nä­tet och so­ci­a­la me­di­er har haft för män­ni­skor i ut­satt­het.

An­led­ning­ar­na till att sö­ka stöd ano­nymt va­ri­e­rar. Det kan be­ro på skuld och skam kring psy­kisk ohäl­sa, eko­no­misk ut­satt­het el­ler en svår livs­si­tu­a­tion. Det kan hand­la om räds­la för en dö­man­de om­giv­ning el­ler svart­sjuk och kon­trol­le­ran­de part­ner. Bland barn och unga finns of­ta en stark oro för att in­te bli trodd, in­te bli lyss­nad på el­ler ta­gen på all­var.

Ett ano­nymt sam­tal med en stöd­jan­de vux­en på nä­tet kan va­ra det som i ett se­na­re lä­ge kan le­da till att en ung in­di­vid vå­gar sö­ka mer hjälp. Ett sam­tal till Minds själv­mords­lin­je kan va­ra skill­na­den mel­lan liv och död.

so­ci­a­la me­di­er som en­bart en plats för stän­dig törst ef­ter upp­märk­sam­het mis­sar vi att Instagram är ett av de mest an­vän­da me­di­er­na för att be­dri­va opi­ni­on. Det är tack va­re so­ci­a­la me­di­er som Instagram och Fa­ce­book som vi har en väx­an­de kropps­po­si­tiv rö­rel­se och en mängd kon­ton som upp­ly­ser om allt från eko­no­misk ut­satt­het, ra­sism, ho­mo­fo­bi till ad­op­tions­kri­tik och fe­mi­nism.

När man frå­gar barn och unga om de­ras far­hå­gor och öns­ke­mål kom­mer »att bli lyss­nad på« på förs­ta plats bland önske­må­len. »Att in­te bli ta­gen på all­var« lan­dar högt på lis­tan över far­hå­gor. Unga för­sö­ker kom­mu­ni­ce­ra vad de vill ha och be­hö­ver. Vi sva­rar med att kal­la dem sön­der­cur­la­de och över­käns­li­ga, be­kräf­tel­se­be­ro­en­de och yt­li­ga.

plats där den som har en an­nan kön­si­den­ti­tet än kil­le och tjej, den som fun­de­rar på sin sex­u­a­li­tet, den har en funk­tions­va­ri­a­tion el­ler ohäl­sa, el­ler den som är ut­satt för över­grepp kan hit­ta nå­gon att iden­ti­fi­e­ra sig, och sam­ta­la, med. Det är en plats där den som har en klump i ma­gen, en käns­la av en­sam­het el­ler oro för sko­la el­ler fa­milj kan få stöd, ett stöd som ty­värr sak­nas i sam­häl­let.

Det är ock­så en av de få plat­ser där unga kan sam­ta­la med vux­na som fak­tiskt gjort till sin främs­ta upp­gift att lyss­na ut­an att dö­ma. Stöd on­li­ne er­bju­der ett öra, råd och väg­led­ning gra­tis, med lå­ga trösklar och med möj­lig­het att va­ra helt ano­nym.

I dag är det Världs­da­gen för psy­kisk häl­sa. Det är dags att vi sät­ter fo­kus på nä­tets po­ten­ti­al som are­na för stöd och sam­tal.

Vi på För­e­ning­en Ti­lia kan i dag ta emot hälf­ten av de som sö­ker stöd hos oss. Det sä­ger nå­got om vad unga be­hö­ver och öns­kar. Låt oss al­la lyss­na och för­sö­ka till­go­do­se det, så ska­par vi psy­kisk häl­sa till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.