»Så kan vi stå upp för värl­dens ic­kor

Jämställdhet. I dag, på FN:s in­ter­na­tio­nel­la flick­dag, kom­mer drygt 47 000 flic­kor un­der 18 år att gif­tas bort och 19 000 ton­års­flic­kor att fö­da barn. Värl­dens län­der mås­te mot­ver­ka de kraf­ter som nu ho­tar ut­veck­ling­en för flic­kors rät­tig­he­ter, skri­ver Pl

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

FN:s in­ter­na­tio­nel­la ick­dag. Den 11 oktober var­je år sät­ter FN fo­kus på flic­kors rät­tig­he­ter. I dag skri­ver Ma­ri­ann Eriks­son, Plan, om hur Sve­ri­ge kan bi­dra till att fler ic­kor i värl­den får en bra upp­växt.

lan In­ter­na­tio­nal ar­be­tar för al­la barns rät­tig­he­ter och vi ser hur flic­kor of­ta är dub­belt dis­kri­mi­ne­ra­de. Det hand­lar om allt från se­lek­ti­va ab­or­ter av flick­fos­ter till att flic­kor får säm­re möj­lig­he­ter till ut­bild­ning el­ler tving­as gif­ta sig mot sin vil­ja.

Trots att ar­be­tet för jämställdhet och al­las li­ka vill­kor sak­ta gått fram­åt, upp­le­ver vi i dag ett bak­slag där kon­ser­va­ti­va ström­ning­ar runt om i värl­den ho­tar flic­kors och kvin­nors möj­lig­he­ter att själ­va be­stäm­ma över si­na liv och krop­par. Tyd­li­ga ex­em­pel på det­ta ser vi in­om om­rå­det för sex­u­el­loch re­pro­duk­tiv häl­sa. Där har fle­ra län­der de se­nas­te åren gjort an­sträng­ning­ar för att för­säm­ra el­ler för­hind­ra till­gång till sex­u­alupp­lys­ning och pre­ven­tiv­me­del sam­ti­digt som flic­kors och kvin­nors skydd mot våld har för­säm­rats.

USA:s åter­in­fö­ran­de av Mex­i­co Ci­ty po­li­cy, som stop­par allt bi­stånd till or­ga­ni­sa­tio­ner som på nå­got vis ar­be­tar med ab­ort, le­der nu till att sto­ra de­lar av lan­dets bi­drag till fa­mil­je­pla­ne­ring och möd­ra­häl­so­vård fry­ser in­ne. Det för­vän­tas re­sul­te­ra i 2,1 mil­jo­ner fler osäk­ra ab­or­ter och 20 000 fler fall av möd­ra­död­lig­het. Och det finns ty­värr fler ex­em­pel på att ut­veck­ling­en går åt fel håll. Ryss­land har ny­li­gen av­kri­mi­na­li­se­rat miss­han­del mot barn och kvin­nor i hem­met. I Bangladesh tillåts nu bar­näk­ten­skap »i spe­ci­el­la fall«. I Tan­za­nia fö­reslås att flic­kor som blir gra­vi­da in­te får gå kvar i sko­lan och i El Sal­va­dor, där ab­ort är total­för­bju­det, ris­ke­rar flic­kor och kvin­nor upp till 50 års fäng­el­se om de ge­nom­för en ab­ort el­ler ibland till och med om de får miss­fall. Dess­utom har fun­da­men­ta­lis­tis­ka rö­rel­ser, som Bo­ko Ha­ram i Ni­ge­ria, spe­ci­fikt gjort flic­kor till mål­tav­lor ge­nom att kid­nap­pa skol­flic­kor och tvinga dem att gif­ta sig el­ler bli sexsla­var.

Diskri­mi­ne­ring på grund av kön är fel och djupt oklokt. Värl­den har in­te råd att slö­sa bort den ta­lang och det bi­drag som flic­kor och kvin­nor står för. Värl­dens le­da­re mås­te väx­la upp ar­be­tet för jämställdhet och bry­ta de nor­mer och struk­tu­rer som står i vägen för flic­kor – och i för­läng­ning­en för värl­den i stort. Om värl­den ska lyc­kas fram till 2030 mås­te vi för­säk­ra oss om att flic­kor får växa upp ut­an att de­ras rät­tig­he­ter kränks. För att bi­dra till den ut­veck­ling­en kan Sve­ri­ge:

Sä­ker­stäl­la att Sve­ri­ges fe­mi­nis­tis­ka ut­ri­kes­po­li­tik fo­ku­se­rar på flic­kor.

Krä­va ett glo­balt utro­tan­de av bar­näk­ten­skap och skad­li­ga sed­vän­jor.

Öron­mär­ka re­sur­ser för till­gång till sex­u­al­un­der­vis­ning och pre­ven­tiv­me­del.

Ver­ka för att unga möd­rar nås av ökat stöd och får möj­lig­het att gå i sko­lan.

Var­je flic­ka har rätt att växa upp i an­svars­ta­gan­de sam­häl­len fria från våld som re­spek­te­rar de­ras rät­tig­he­ter. Al­la vin­ner på jämställdhet. Flic­kors fram­tid är al­las fram­tid.

FO­TO: IBL

Bil­den vi­sar flic­kor i en sko­la som på­ver­kats myc­ket av Bo­ko ha­ram-kid­napp­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.