Sti­la upp med bäs­ta rockvib­ben i höst­ky­lan

Höst­mo­de. Hu­va, man­ches­ter el­ler mönst­rat? Det finns myc­ket att fun­de­ra på när du väl­jer sä­song­ens rock. Här är någ­ra av Metros stil­re­dak­tör Gustaf Lars­sons fa­vo­ri­ter.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

När ti­den är in­ne för de tun­na som­mar­jac­kor­na att stäng­as in i gar­de­ro­ben, är det med li­ka de­lar ve­mod som gläd­je vi väl­kom­nar höst­roc­kar­na till tam­bur­ma­jo­ren och vi­da­re ut i ky­lan.

I höst ser vi mer vå­ga­de möns­ter och struk­tu­rer än nå­gon­sin. Ut­bu­det från de nya upp­stic­kar­na The Cords & Co är gjor­da helt i man­ches­ter – där fa­vo­ri­ten är den mörk­blå roc­ken. De klas­sis­ka svar­ta roc­kar­na finns gi­vet­vis kvar på are­nan, men med årets uni­ka de­tal­jer, skär­ning­ar och ma­te­ri­al går vi mot en stil­sä­ker vin­ter. En av de he­tas­te sti­lar­na just nu är mönst­rat, så även bland roc­kar­na.

Bäst tyc­ker vi att en snygg rock, stil­ren som sä­re­gen, mat­chas som la­ger-på-la­ger. Ge­nom att ad­de­ra fler­ta­let un­der­plagg så som en skjor­ta, tunn jac­ka och upp­knäppt väst kan även den mest enk­la roc­ken va­ra ett sä­kert kort i höst. Känns la­ger-på-la­ger för långt bort från verk­lig­he­ten fun­ge­rar en tjock po­lo­trö­ja och skinn­boots minst li­ka bra.

I höst ser vi även allt fler sat­sa på en rock med hu­va.

Det vik­ti­ga är gi­vet­vis att hit­ta nå­got som pas­sar en själv bäst, men ge­nom att ex­pe­ri­men­te­ra färg­val och möns­ter hit­tar man gans­ka snart en stil som man trivs med. GUSTAF LARS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.