Möt espor­tens mäk­ti­gas­te

Esport. Svens­ka MTG har på ba­ra två år bli­vit värl­dens störs­ta esport­ä­ga­re med bå­de ESL och Dream­hack i kon­cer­nen. Metro träf­fa­de fö­re­ta­gets vd Jør­gen Mad­sen Lin­de­mann i sam­band med ESL One i New York.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Det får ses som ett er­kän­nan­de att bo­la­get som i evig­he­ter ägt sänd­nings­rät­tig­he­ter­na till fot­bollstur­ne­ring­en Cham­pi­ons Le­a­gue på se­na­re tid valt att fo­ku­se­ra på esport.

Svens­ka MTG gick in i värl­dens störs­ta espor­t­or­ga­ni­sa­tion ESL för drygt två år se­dan. Sam­ma år la­de me­di­e­jät­ten ock­så be­slag på den svens­ka, nå­got mind­re, mot­sva­rig­he­ten Dream­hack. Det gör fö­re­ta­get

till värl­dens star­kas­te ak­tör på esport­om­rå­det, och ef­tersom Jør­gen Mad­sen Lin­de­mann är vd för MTG är han (be­ro­en­de på hur du räk­nar) espor­tens mäk­ti­gas­te ak­tör.

– Jag är mer en på­he­ja­re, sä­ger han med ett skratt när han pre­sen­te­ras med te­o­rin om po­si­tio­nen.

Han kon­sta­te­rar att hans egen bak­grund gi­vet­vis in­te är in­om espor­ten alls, att han ba­ra tes­tat Coun­ter stri­ke någ­ra gång­er (»men min son spe­lar myc­ket«) och att det in­te är det vik­ti­gas­te som finns att just han är en ak­tiv spe­la­re.

– Vi är histo­rie­be­rät­ta­re. Vi vet vad som är bra »sto­ry tel­ling« och det har för­stås in­te und­gått oss att un­der­håll­ning för unga i dag är nå­got an­nat än det var ti­di­ga­re.

Af­färs­pla­nen för vad ägar­bo­la­get vill gö­ra med Dream­hack och ESL och al­la and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner som MTG över­vä­ger att läg­ga van­tar­na på är en­kel: Se till att det finns gott om re­gi­o­na­la gräs­rot­s­täv­ling­ar runt om i värl­den – och att ESL blir ett Cham­pi­ons Le­a­gue där al­la de bäs­ta gör upp.

– Vi har en re­le­vant histo­ria att be­rät­ta i och med det här, och många and­ra vill ha del av det, sä­ger Mad­sen Lin­de­mann och po­äng­te­rar att MTG i dag, ge­nom espor­ten, bli­vit en glo­bal spe­la­re med di­rekt­li­na till jät­tar som Goog­le och Fa­ce­book.

– Fa­ce­book har 5 000 tim­mar av vå­ra li­ve-event. 34 pro­cent av al­la Twich­ström­mar kom­mer från oss, sä­ger han stolt. MTG har för­vis­so

in­te läng­re OS i si­na er­bju­dan­den ef­ter att ha för­lo­rat ett bud­krig mot Disco­ve­ry – men det är än­då med gläd­je i rös­ten om Mad­sen Lin­de­mann tar strid för att espor­ten ska få plats i kom­man­de olym­pi­a­der.

– Det spe­lar ing­en roll vad kri­ti­ker­na sä­ger. Det här är sport. Det är spe­la­re som trä­nar hårt, le­ver som pro­fes­sio­nel­la id­rotts­män och täv­lar om sto­ra pris­peng­ar. Vi får se när vi får se esport i OS, men jag tror in­te det är omöj­ligt till Pa­ris (år 2024). Det lå­ter som att det kan ske, sä­ger han. Vad sä­ger du till för­äld­rar i dag vars barn vill bli esport­proffs och spe­la i era täv­ling­ar?

– Det lå­ter ju som en fan­tas­tisk idé. Min son spe­lar myc­ket själv. Det väx­er och blir stör­re och om det är en pas­sion – sat­sa på det.

»Det spe­lar ing­en roll vad kri­ti­ker­na sä­ger. Det här är sport. Det är spe­la­re som trä­nar hårt.« MTG:s vd Jør­gen Mad­sen Lin­de­mann vill se esport­täv­ling­ar i OS i fram­ti­den.

FO­TO: HEN­RIK EK

Metro träf­fa­de Jør­gen Mad­sen Lin­de­mann i New York. »Vi kom­mer att sat­sa på fler täv­ling­ar och där­med fler ström­mar«, be­rät­ta­de vd:n om MTG:s esport­sats­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.