Ef­ter­spe­let – po­lis anmäld

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Brott.

Även po­li­sen har nu an­mälts ef­ter den na­zis­tis­ka de­mon­stra­tio­nen i Gö­te­borg ny­li­gen. Ett stort an­tal ut­red­ning­ar på­går pa­ral­lellt ef­ter hän­del­ser­na. → – Det är ett om­fat­tan­de ar­be­te, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Ul­ri­ka Åberg. Ett 20-tal na­zis­ter greps un­der Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sens (NMR) demonstration i Gö­te­borg den 30 sep­tem­ber. Nu har även po­li­sen po­li­san­mälts, rap­por­te­rar SVT Väst. He­le­na Trol­läng, chef

för po­li­sens ut­red­nings­sek­tion i Väst­ra Gö­ta­land, tror att det hand­lar om an­mäl­ning­ar från NMR:s si­da.

– Vi har en kon­kret an­mä­lan där po­li­sen an­kla­gas för miss­han­del. Den har skic­kats vi­da­re till SU, po­lis­myn­dig­he­tens sär­skil­da ut­red­ning­ar. Det har ock­så kom­mit in ett an­tal skri­vel­ser som kom­mer att re­sul­te­ra i en el­ler fle­ra yt­ter­li­ga­re an­mäl­ning­ar om miss­han­del, sä­ger hon till SVT.

– Jag tror att an­mäl­ning­ar­na kom­mer från NMR då det var mel­lan dem och po­li­sen det blev kon­fron­ta­tio­ner.

Se­dan ti­di­ga­re på­går bland an­nat ut­red­ning­ar­na mot 23 na­zis­ter som mis­s­tänks för våld­samt upp­lopp och mot en 17-årig poj­ke på mot­de­mon­stran­ter­nas si­da.

Mål­sätt­ning­en är att ut­red­nings­ar­be­tet ska bli klart re­la­tivt snart.

– Vi är i film­gransk­nings­fa­sen fort­fa­ran­de, sä­ger Ul­ri­ka Åberg, en av de in­blan­da­de åkla­gar­na.

– Men det är ett pri­o­ri­te­rat ären­de. Jag tän­ker mig den kom­man­de må­na­den un­ge­fär, så får vi se hur långt vi hin­ner. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.