Tu­sen­tals hem bor­ta

USA. El­va per­so­ner ha­de dött ef­ter skogs­brän­der­na i nor­ra Ka­li­for­ni­en i går. Döds­siff­ran vän­tas sti­ga. – Jag är i chock och är ba­ra glad att min fa­milj över­lev­de, sä­ger Tra­vis Hohler, vars barn­doms­hem brann ner.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Fem­ton oli­ka brän­der här­jar i nor­ra Ka­li­for­ni­en se­dan sön­dags­kväl­len lo­kal tid. Värst drab­ba­de är om­rå­de­na strax norr om San Fran­ci­sco, som är kän­da för vin­pro­duk­tion.

I om­rå­dets störs­ta stad San­ta Ro­sa har he­la kvar­ter för­vand­lats till as­ka. Om­kring 1 500 bygg­na­der och 30 000 hek­tar mark har hit­tills brun­nit ned, upp­ger Ka­li­for­ni­ens myn­dig­het för skogs- och brand­skydd (CAL FIRE).

Tra­vis Hohlers för­äld­ra­hem i San­ta Ro­sa total­för­stör­des av lå­gor­na på sön­da­gen. Hans för­äld­rar vak­na­de mitt i nat­ten till dof­ten av rök. I sam­band med det­ta kom ett eva­ku­e­rings­larm, och tju­go mi­nu­ter se­na­re ha­de el­den nått de­ras hus.

– El­den kom över kul­len, blå­san­des som en hår­tork. Allt man kan gö­ra är att springa. Mi­na för­äld­rar är i to­tal chock, he­la kvar­te­ret är bor­ta. Åra­tal av min­nen för­svann på någ­ra mi­nu­ter. Och allt är så ka­o­tiskt. De kun­de in­te hit­ta sin katt, och vill åka ut och le­ta ef­ter den, sä­ger han.

I om­rå­det har om­kring 25 000 män­ni­skor eva­ku­e­rats. Eva­ku­e­rings­cen­ter har ord­nats i kyr­kor, sko­lor och and­ra sam­lings­plat­ser. Många sö­ker ock­så skydd hos vän­ner och fa­mil­je­med­lem­mar som in­te drab­bats av bran­den.

El­den spreds av ovan­ligt star­ka vin­dar på upp till 110 kilo­me­ter i tim­men. Un­der mån­da­gen lug­na­de vin­dar­na ned sig nå­got, vil­ket brom­sat sprid­ning­en. Men rädd­nings­tjäns­ten har fort­fa­ran­de pro­blem att få kon­troll på el­den.

El­va per­so­ner har hit­tills dött i sam­band med brän­der­na, sju i San­ta Ro­sa, två i Na­pa County, och yt­ter­li­ga­re två i Men­do­ci­no County. Men myn­dig­he­ter­na be­fa­rar att döds­siff­ran kom­mer att sti­ga.

– Det är fort­fa­ran­de väl­digt ti­digt, och vi kan in­te ens ta oss fram till al­la plat­ser. Så jag väntar mig in­te att siff­ran kom­mer va­ra den­sam­ma länge till, sä­ger Rob Gi­or­da­no, vid po­li­sen i So­no­ma County, en­ligt lo­kal­tid­ning­en Press De­mocrat.

Sko­lor­na har stängts ned på grund av rö­ken från brän­der­na, som spri­der sig över om­rå­det. Luft­kva­li­te­ten gör att och män­ni­skor upp­ma­nas att hål­la sig in­ne.

Ju­lie Te­no­ri­no, som bor i Pe­ta­lu­ma, sö­der om San­ta Ro­sa, trod­de länge att hon skul­le eva­kue­ras, vil­ket ald­rig sked­de.

– De sa åt oss att vi skul­le va­ra re­do ut­i­fall att. Det blev en kons­tig vän­tan. Vi ha­de as­ka på bi­len när vi gick ut på mor­go­nen, och det sved i ögo­nen av all rök. Vi sä­ger al­la att det känns som att apo­ka­lyp­sen är här, sä­ger hon till TT.

Ka­li­for­ni­ens gu­ver­nör Jer­ry Brown har för­kla­rat de­lar av del­sta­ten som ka­ta­strof­om­rå­de.

»Mi­na för­äld­rar är i chock, he­la kvar­te­ret är bor­ta. Åra­tal av min­nen för­svann på någ­ra mi­nu­ter.« Tra­vis Hohlers för­äld­ra­hem total­för­stör­des av brän­der­na.

FO­TO: MIKE BLA­KE /REUTERS/TT

En brand­man släck­te små­brän­der som ris­ke­ra­de att ta fart i vin­den i förr­går lo­kal tid. Fem­ton oli­ka brän­der här­jar i nor­ra Ka­li­for­ni­en se­dan i sön­dags lo­kal tid. Hit­tills har el­va män­ni­skor dött, men döds­siff­ran vän­tas sti­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.