Pu­tin gnug­gar hän­der­na över EU:s oe­nig­he­ter

Metro Sweden (Stockholm) - - Onsdag -

Kan det bli krig mel­lan Sve­ri­ge och Dan­mark? Att grann­län­der sla­gits har all­tid fö­re­kom­mit och svensk­dans­ka kon­flik­ter har dju­pa röt­ter. Det­ta fjan­ti­ga ex­em­pel gäl­ler vad jag kall­lar tids­chau­vi­nism, som bland an­nat in­ne­bär att vårt för­nuf­ti­ga Eu­ro­pa lagt bakom sig bar­ba­ris­ka kon­flik­ter. Att kri­gen som ut­käm­pats se­dan na­tio­ner­nas upp­komst till­hör histo­ri­en.

Vi för­fa­sa­des in­för hel­ve­tet på Bal­kan men det fanns en un­der­ton av att kri­gen drevs av mys­tis­ka et­no-re­li­giö­sa för­do­mar som det ci­vi­li­se­ra­de Eu­ro­pa vux­it ifrån. Dock, un­der en an­nan le­da­re kanske Ryss­land dra­git ut för att bi­stå sin ur­gam­la nä­ra bunds­för­vant Ser­bi­en. Hur ha­de väst re­a­ge­rat på ett halvryskt Stor­ser­bi­en?

Nu vill Katalonien bry­ta sig loss från Spa­ni­en, som kanske sva­rar med våld. Ho­tet gäl­ler in­te en­bart den kon­flik­ten ut­an ris­ke­rar att pis­ka upp se­pa­ra­tis­tis­ka stäm­ning­ar i många eu­ro­pe­is­ka län­der. De drivs av käns­lor som ut­går från språk, kul­tur och et­no­re­li­gi­o­si­tet. Bal­kan var in­te unikt.

Är en så­dan våg av kon­flik­ter möjlig? Är det möj­ligt att grann­län­der då ham­nar på mot­sat­ta si­dor? Är det möj­ligt att yt­ter­li­ga­re län­der väl­jer si­da? Själv­klart.

Går det att för­ut­sä­ga dy­na­mi­ken i så­da­na ske­en­den? Själv­klart in­te.

Pro­ble­mets upp­hov är pa­ra­dox­alt. Kon­stru­e­rad na­tio­na­lism tving­a­de fram löst sam­man­håll­na sta­ter. Nu ska­par en an­nan sorts na­tio­na­lism mot­vil­jan till central­mak­ter­na.

Att des­sa cen­tral­sta­ter lätt­vin­digt skul­le ac­cep­te­ra to­tal själv­stän­dig­het för sär­skil­jan­de lands­de­lar är na­ivt. För­hopp­nings­vis splitt­ras na­tio­ner­na i form av fe­de­ra­lism med ett stort mått av regionalt själv­sty­re. Al­ter­na­ti­vet skräm­mer.

EU har ska­pat lik­nan­de spän­ning­ar. Uni­o­nen för­dju­pa­des och ut­vid­ga­des på ett sätt som ibland upp­fat­tats som po­li­tis­ka över­grepp. En­ter Brex­it. I Eu­ro­pa väx­er po­pu­lis­tis­ka par­ti­er med EU-ut­trä­de som mål. Kan vi för­ut­sä­ga den dy­na­mi­ken? Själv­klart in­te.

Ett svenskt-danskt krig lär drö­ja men va­pen­skram­mel från ci­vi­li­se­ra­de län­der i Eu­ro­pa kan hö­ras sna­ra­re än vi tror. Till det na­tio­na­lis­tis­ka ho­tet kom­mer möj­li­ga flyk­ting­vå­gor av hit­tills in­te skå­dad om­fatt­ning. Och i ös­ter gnug­gar Vla­di­mir Pu­tin hän­der­na.

Fi­lo­sof & för­fat­ta­re RO­LAND POIRIER MARTINSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.