Po­li­tis­ka frå­gor ska dis­ku­te­ras

Metro Sweden (Stockholm) - - Onsdag - FO­TO: ALEX­AN­DER LARS­SON VIERTH/TT

I dag van­kas par­ti­le­dar­de­batt i riks­da­gen, när­ma­re be­stämt kloc­kan nio på mor­go­nen. Det in­ne­bär att re­ge­rings­par­ti­er­na, som re­pre­sen­te­ras av so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka stats­mi­nis­tern Ste­fan Löfven och ett av de två språk­rö­ren i Mil­jö­par­ti­et, kom­mer att drab­ba sam­man med Ulf Kris­ters­son (M), Jim­mie Åkes­son (SD), An­nie Lööf (C), Jo­nas Sjöstedt (V), Jan Björ­klund (L) och Eb­ba Busch Thor (KD) i Stock­holm. Läs mer un­der da­gen på Metro.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.