»Kan gö­ra sjuk­vår­den bank­rutt«

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Skottland och Wa­les, har re­dan ti­di­ga­re gått ut och var­nat för att över­vik­ten i sam­häl­let kan gö­ra sjuk­vårds­sy­ste­met där bank­rutt.

rök­ning är över­vikt den sto­ra bo­ven i de öka­de an­ta­let fall av can­cer, hjär­tin­fark­ter, hjärn­blö­ding och di­a­be­tes värl­den över, skri­ver World obe­si­ty fe­de­ra­tion. Men or­ga­ni­sa­tio­nen har även ta­git med and­ra följd­pro­blem i si­na be­räk­ning­ar, som vikt­pro­blem som gör att män­ni­skor mås­te by­ta knä- el­ler höft­led el­ler drabbas av rygg­pro­blem.

– Kon­ti­nu­er­li­ga un­der­sök­ning­ar från WOF har vi­sat att fö­re­koms­ten av fet­ma har ökat dra­ma­tiskt un­der de se­nas­te tio åren och när uppskatt­nings­vis 177 mil­jo­ner män­ni­skor kom­mer att li­da av svår fet­ma år 2025 är det tyd­ligt att re­ge­ring­ar mås­te age­ra nu för att mins­ka bör­dan från län­der­nas eko­no­mi­er, sä­ger WFO:s vd Ian Ca­ter­son.

Or­ga­ni­sa­tio­nen me­nar att en­skil­da län­der kan gö­ra skill­nad ge­nom att in­fö­ra ex­em­pel­vis soc­kerskat­ter. De tror även att fler över­viktso­pe­ra­tio­ner kan va­ra en väg att gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.